Nyhet | 2007-08-27 | 15:19

Vattenfall har blivit medlem av World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)

WBCSD bygger på det arbete som gjordes på 1980-talet under ledning av den norska statsministern Gro Harlem Brundtland.

Ett av huvudbudskapen i Brundtland-rapporten var beskrivningen av uthållig utveckling som ett arbetssätt på alla fronter, snarare än som ett mål:

"I slutänden är uthållig utveckling inte ett statiskt tillstånd av harmoni, utan en förändringsprocess där utnyttjandet av resurser, valet av investeringsobjekt, riktningen på den tekniska utvecklingen och förändringar på institutionell nivå står i samklang med både framtida och nuvarande behov. Vi påstår inte att denna process är enkel eller okomplicerad. Svåra val måste träffas. I slutänden är alltså frågan om uthållig utveckling beroende av politisk vilja."

Detta synsätt tillämpas fortfarande av WBCSD.

Medlemmarna kommer från de flesta av näringslivets sektorer

I WBCSD förenas ledande internationella företag som alla har engagerat sig för principerna bakom uthållig utveckling genom ekonomisk tillväxt, ekologisk balans och sociala framsteg. Medlemmarna kommer från de flesta av näringslivets sektorer, och från alla delar av världen. Medlemmarna kan dra nytta av det kontinuerligt växande globala nätverk som WBCSD bygger, med nationella och regionala näringslivsråd och partnerorganisationer, som representerar en stor och mångfasetterad grupp av företagsledare. Antalet företag i WBCSD uppgår till över 200, och ett omfattande partnerskap har upprättats med närmare 60 organisationer runt om i världen.

Alliansens 10-åriga strategi inriktas på att vara en ledande pådrivare inom näringslivet för uthållig utveckling, och att delta i utformningen av politiska riktlinjer med syftet att skapa ett fungerande ramverk för att näringslivet ska kunna ge ett värdefullt bidrag till långsiktiga framsteg för mänskligheten.

WBCSD baserar sitt arbete på fokusområden (Focus Areas, FA).

Dessa är för närvarande: energi & klimat, utveckling, näringslivets roll samt uthålliga ekosystem. Varje fokusområde omfattar en central grupp (Focus Area Core Team, FACT), arbetsgrupper och arbetsflöden.

Medlemskapet gör det möjligt för Vattenfall att aktivt medverka vid främjandet av principerna för uthållig utveckling, liksom för att få tillträde till nätverk där frågor om uthållig utveckling diskuteras.

Lars G. Josefsson ingår i WBCSD Council, och Göran Svensson, Group Function Strategies, fungerar som förbindelseperson (Liaison Delegate).