Nyhet | 2013-03-11 | 09:03

Vattenfall i Liberia

Medier, bland andra SVT och Svenska Dagbladet, skriver om en ny rapport från Swedwatch, Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen som kritiserar Vattenfalls och Swedfunds biomassaprojekt i Liberia. Vattenfall utvärderade pilotprojektet kontinuerligt och har varit öppen med information om och till följd av nedskrivningen 2012.

Biomassaprogrammet

Vattenfall har sedan flera år en strategi att minska sina utsläpp av CO2. En viktig hörnsten i strategin är sameldning av biomassa i våra kolanläggningar.

För att kunna ersätta stora mängder stenkol påbörjades 2009 arbetet med att säkra olika typer av avtal och leveranser av biomassa. Marknaden för biomassa var inte utvecklad och Vattenfalls ledning fattade beslut om att företaget skulle titta på möjligheter att investera ”uppströms” i biomassavärdekedjan. Tillräckliga mängder biomassa gick helt enkelt inte att köpa på marknaden. Vattenfall påbörjade arbetet med att utveckla en portfölj av olika avtal, kontrakt och potentiella joint venture-projekt.

Buchanan Renewables Fuel (BRF) i Liberia

Vattenfall fick redan år 2009 höra talas om möjligheten att importera överåriga naturgummiträd från Liberia. Vattenfall fattade beslutet att göra en initial så kallad due diligence av projektet. Ett av resultaten från due diligence-processen var att Vattenfall inte själva besitter den kunskap och erfarenhet som behövs för att bedriva ett affärsprojekt i ett land som Liberia. Slutsatsen blev att gå in som minoritetsägare tillsammans med Swedfund, som besitter lång erfarenhet av liknande projekt. Vattenfall och Swedfund gick in som minoritetsägare i juni 2010, med representation i BRFs styrelsen men utan ”management control” i Liberia.

Satsningen i Liberia var ett pilotprojekt. Vattenfall gick in som minoritetsägare just på grund av att både typen av verksamhet var ny och att Vattenfall inte tidigare var verksamt i Afrika. De utvärderingar som gjordes 2009 pekade på att projektet skulle bli en win-win-situation för lokalsamhället, Liberia och för Vattenfall.

Verksamheten utvecklas

Arbetet med att expandera verksamheten för att få upp volymen biomassa mot de planerade 700k ton (produktionsplan för 2011) sattes igång. Vattenfall bidrog med personal som skickades ner till Liberia för att stödja arbetet med att bygga upp, utveckla, effektivisera och optimera produktionsprocessen samt att utveckla hamnen i Buchanan. Även CSR-funktionen förstärktes under 2011 med en Vattenfall-anställd som även ansvarade för att föra en aktiv dialog med lokala NGOs.

Ett viktigt krav från Vattenfalls ledning var just att aktivt följa upp hur lokalsamhället påverkades av verksamheten. Under 2011 utförde Vattenfall CSR- och miljöuppföljningar på plats i Liberia. De slutsatser och rekommendationer som Vattenfall framförde ledde till förbättringar. Bland annat startades under 2011 en så kallad grievance committee för småbönder där frågor och klagomål kunde hanteras och ett samarbete med NACUL, träkolarnas intresseorganisation inleddes med gott resultat, regelbundna Town Hall-möten började även hållas för att inbjuda till dialog med lokala intressenter.

Situationen för småbönder

Merparten av de gummiträd som avverkades under den tid då Vattenfall var minoritetsägare i BRF kom från kommersiella plantager (cirka 95 procent av volymen). Vad gäller avverkning av gummiträd från småbönder var det en pilotverksamhet som var på försöksstadiet eftersom det var svårt att hitta en modell för att involvera småbönder på ett socialt och finansiellt hållbart sätt. Utredning av detta pågick i ett pilotprojekt där BRF bland annat etablerade ett försöksjordbruk där man testade vilka grödor som kunde samodlas med gummiträd för att öka småböndernas möjligheter till avkastningen.

Mängden överåriga naturgummiträd kraftigt överskattad

Under hösten 2011 genomfördes olika fördjupade studier för att bättre skatta mängden överåriga naturgummiträd samt vilken mängd som låg inom ett rimligt avstånd till Buchanans hamn, varifrån export av träflisen sköttes. Resultaten från dessa studier indikerade att de tidigare genomförda uppskattningarna av mängd ekonomiskt tillgänglig biomassa var kraftigt överskattade. Samtidigt blev det tydligt att kostnaderna för verksamheten rusade iväg.

Nya förutsättningar

Under senhösten 2011 uppdrogs åt ledningen i Liberia att se över ekonomin och produktionsplanen. Resultatet av översynen gjorde det tydligt för Vattenfall att förutsättningarna för verksamheten var helt andra än som tidigare bedömts. Slutsatsen var att affärsförutsättningarna för långsiktig storskalig export av biomassa från uttjänta naturgummiträd, i den omfattning som var aktuell för Vattenfall, inte var möjlig att genomföra på ett hållbart sätt.

Även om förutsättningarna för Vattenfall att långsiktigt fortsätta att vara delägare i bolaget inte längre fanns, hade den erfarenhet, kunskap och utrustning som hade byggts upp i bolaget ett stort värde lokalt. Avverkning av uttjänta och överåriga naturgummiträd behövs för att föryngra gummiindustrin i Liberia samtidigt som det lokala behovet av träflis för elproduktion kommer att växa i takt med att landet elektrifieras.

Vattenfall var tillsammans med majoritetsägaren överens om att en omstrukturering av företaget behövdes för att bättre anpassa verksamheten för de nya förutsättningarna och lokala behov. Processen att hitta en ny långsiktig ägare av verksamheten startade också då det blev tydligt att biomassa för export inte längre var hållbar.

Vattenfalls nedskrivning

Investeringen i BRF var ett pilotprojekt i ett utvecklingsland. Kontraktet med majoritetsägaren innebar att Vattenfalls engagemang och del av projektet var beroende av hur verksamheten utvecklades. När det visade sig att mängden biomassa för export inte skulle nå de volymer som Vattenfall byggt sitt investeringsbeslut på, fattade Vattenfalls styrelse, i maj 2012, beslutet att sälja minoritetsandelen i BRF.

Förutom Vattenfalls och Swedfunds aktieinvestering i Buchanan Renewables Fuel, avser beloppet (1,3 mrd SEK) nedskrivningar och reserveringar hänförliga till investeringar i material och infrastruktur i Liberia samt finansieringsåtaganden för verksamheten. Som en del av sitt CSR-åtagande, tog Vattenfall över en stor del av BRFs skuldbörda i syfte att verksamheten efter en omstrukturering skulle kunna vara bärkraftig lokalt. Investeringarna i Liberia som Vattenfall, genom sitt minoritetsägarskap i BRF, gjorde uppgick till flermiljonbelopp. Pengarna användes till att rusta upp och bygga ut hamnen i Buchanan, investeringar i utrustning för flisproduktion, maskinpark och en transportflotta, samt omfattande utbildning av lokal personal.

Utöver detta ledde investeringen till flera lokala vägbyggen, färdigställande av lokala marknadsplatser och busshållsplatser samt annat stöd till lokalsamhället som utgjorde en del av det CSR-program som byggdes upp under 2011.

Sammanfattning

Bedömningarna som utfördes innan Vattenfall gick in som minoritetsägare tillsammans med Swedfund pekade på att Vattenfall behövde fokusera på att stötta BRF med att effektivisera produktionsprocessen och skala upp verksamheten samt se till att verksamheten bidrog till lokalsamhällets utveckling (genom ett utvecklat CSR-arbete). Däremot underskattades svårigheterna att bygga upp infrastruktur (nödvändiga utbyggnader av hamnen, väger och så vidare) samt tiden att utbilda och bygga upp en lokal fungerande organisation.

Med en anpassad tidplan hade säkert dessa utmaningar kunnat hanteras, men när det 2011/12 blev tydligt att det inte gick att expandera verksamheten på ett hållbart sätt fanns inte den affärsmässiga grunden för Vattenfall att vara kvar.

En lärdom från projektet är att ett företag som Vattenfall inte kan överlåta ansvarsfrågor på en annan part utan själv bör vara majoritetsägare i strategiskt viktiga projekt och ha ”management control” för verksamheten.