Nyhet | 2010-09-13 | 20:15

Vattenfall kommenterar Swedwatch rapport

Swedwatch publicerar idag sin rapport Svensk uranimport från Namibia med ett antal frågeställningar kring Rössinggruvan som Vattenfall samarbetar med.  Om detta rapporterar bland annat Miljöaktuellt. Nedan följer Vattenfalls kommentarer på rapporten.  För Vattenfall är det viktigt att verka på ett ansvarsfullt och hållbart sätt med avseende på miljö, samhälle och mänskliga rättigheter. En viktig del av detta arbete är att vara transparent mot vår omgivning och öppna för granskning. Vi välkomnar Swedwatchs rapport ”Namibias uran bakom svensk kärnkraft” som bidrag till diskussionen även om vi tycker att viss grundläggande information om vårt långtgående arbete med Rössinggruvan saknas. Oavsett, all information som gör att vi kan förbättra vårt arbete är välkommen.   Swedwatch har önskemål om ytterligare utredning kring arbetarnas hälsa. I de rapporter vi tagit del av framgår inget som tyder på arbetsrelaterad ohälsa hos personalen, tvärtom framgår att personalen mår bra. Rössinggruvan har egna läkare på plats i gruvan, en läkarstation i Arandis samt har grundat ett sjukhus i Swakopmund. Utöver detta har, vilket inte framgår i rapporten, arbetarna redan idag möjlighet att välja annan valfri läkare, oavsett vilken betalar gruvbolaget. Kravet på oberoende är därmed uppfyllt. Vidare finns omfattande internationell vetenskap som tydligt visar att ohälsa inte uppstår vi de låga strålnivåer som råder i Rössinggruvan. Denna kunskap är byggd på vetenskapligt granskad och utförd forskning och är dokumenterad av bland annat FN.  Rapporten kritiserar även Rössinggruvan för bristande transparens. Ett viktigt kriterium för att vi ska kunna granska våra leverantörer är att de är transparenta gentemot oss. Vår dialog med Rössinggruvan är mycket öppen och transparent. Vi känner inte till bakgrunden till varför Swedwatchs journalist inte fått tillträde till gruvan och kommer denna vecka ta upp frågan med representanter från Rössinggruvan. Vidare kommenterar Swedwatch Vattenfalls ansvar vad gäller gruvans nedläggningsplaner. Alla urangruvor som Vattenfall gör affärer med har nedläggningsplaner enligt FN organets IAEAs normer. Dessa revideras vart 5:e år, så även hos Rössing. Att planerna följer normen samt att finansiella medel är fonderade ingår i våra kontroller. Rössinggruvans metodik för stängning gör att gruvområdet kan övervakas i 200 år. Dessa uppgifter har Swedwatch fått men valt att inte ta med i rapporten. Swedwatch efterfrågar i rapporten tätare revisioner av Rössinggruvan utan att i sak förklara hur detta skulle förbättra gruvans prestanda. Vi arbetar mycket seriöst med våra leverantörer och har arbetat med kravställning och audits av urangruvor. Vattenfalls relation med Rössinggruvan är 10 årig.  Swedwatch har valt att inte ta upp hur revisionerna går till och hur en ständigt pågående dialog och kontakt finns mellan Vattenfall och Rössinggruvan mellan revisionerna. Vattenfall har dels en egen långtgående metodik och kravlista för att säkerställa att leverantören arbetar på ett säkert sätt, och följer dels olika internationella riktlinjer.  Vattenfalls egna riktlinjer lägger särskild vikt vid hur leverantören säkerställer:
  • Att hänsyn tas till ursprungsbefolkningar
  • Att bra rutiner för arbetsmiljö och säkerhet finns på plats
  • Att grundvatten inte påverkas av verksamheten
  • Att fonderade medel och plan för återställning av mark finns på plats
Vattenfall kräver dessutom att leverantören ska följa ISO 14001 eller motsvarande nationell miljöledningsstandard.  Vattenfall kräver också att FNs Global Compact och IAEAs riktlinjer efterlevs. IAEAs riktlinjer innefattar bland annat regler för strålskydd och regler för stängning av gruvor.    För att säkerställa att alla leverantörer accepterar och lever upp till kraven använder vi en för ändamålet särskilt utarbetad kvalificeringsprocess. När en leverantör väl är vald följer vi deras arbete och säkerställer löpande att leverantören uppfyller våra krav. Vi köper givetvis bara ifrån de leverantörer som uppfyller våra krav. Vår senaste audit av Rössinggruvan genomfördes 2004, och en audit kommer att genomföras i år. Mellan revisionerna finns en hög kontaktgrad och vi följer gruvan noggrant.  Våra uppföljningar innefattar besök av chefer och experter från Vattenfall. Vidare görs varje år en sk ”good citizen review” där vi granskar leverantören och samhället runt de gruvor vi handlar med genom att titta på mediabevakning, årsredovisningar och tredjepartsrevisioner. För ytterligare information var vänlig kontakta: Boo Ehlin, e-post: boo.ehlin@vattenfall.com tel: 072-732 77 21