Nyhet | 2010-03-18 | 11:31

Vattenfall köper biomassa från Liberia

Vattenfall har fler än 30 biobränsleeldade kombinerade värme- och elkraftsanläggningar och är en av världens största köpare och användare av biobränsle. Syftet med biobränsleprogrammet är att ytterligare minska Vattenfalls koldioxidutsläpp. Som ett led i detta arbete har Vattenfall tecknat ett leveransavtal med Buchanan Renewables Fuel i Liberia, där man omvandlar uttjänta gummiträd från plantager till bränsleflis. Detta har rapporterats bland annat i VAGP och SvD.

Som en del i Vattenfalls resa mot ren elproduktion planerar man att ersätta betydande kvantiteter av Europas kol med förnybara bränslen som till exempel biomassa. Tillgången på biomassa i Europa är dock begränsad och för att klara en ökande efterfrågan krävs import. Därför skapar Vattenfall en internationell portfölj av biomassaleverantörer och olika källor.

I valet av leverantör spelar miljö- och hållbarhetsfrågor en central roll. Ett biobränsle som är intressant är bränsleflis från gamla uttjänta gummiträd från plantager i Liberia, där Vattenfall tecknat ett leveransavtal med Buchanan Renewables Fuel.

– Träden har tidigare betraktats som restprodukter och avfall och bränts på fälten. Genom att i stället göra bränsleflis av de gamla träden får bönderna betalt och träden kommer till nytta. För Liberia är det oerhört viktigt att förnya gummiindustrin och öka produktionen, säger Göran Lundgren, ansvarig för Vattenfalls biomassasatsning.

I affären ingår även två dieselgeneratorer som Vattenfall bygger om till biodieseldrift och flyttar ner till Liberia. Generatorerna har tidigare använts som reservkraft på Gotland men kommer nu att mer än fördubbla elförsörjningen i Liberias huvudstad Monrovia.

Om biobränsle Biobränsle är en förnybar energikälla. Flis, grödor, gräsväxter och vedartade växter, restprodukter från jordbruk eller skogsbruk samt organiskt avfall och biprodukter från hushåll och industri används. Till och med gaserna från återfyllningsområden (metan, en naturgas) kan användas som bioenergikälla. Biobränslen förbränns för att producera fjärrvärme och ofta också för att generera elektricitet. Användningen av biobränsle är central för att minska koldioxidutsläppen från fossila bränslen. Biobränsle har flera fördelar, bland annat kan det utan stora investeringar ersätta kol i existerande kraftverk.