Nyhet | 2011-03-31 | 14:00

Vattenfall redovisar hållbarhetsarbete och finansiella resultat för 2010

Vattenfall publicerar idag sin Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2010. Årsredovisningen innehåller utförlig information om Vattenfalls finansiella resultat och beskriver koncernens utveckling under 2010. Stort utrymme ägnas åt Vattenfalls nya strategiska inriktning som presenterades i september 2010. Vidare innehåller årsredovisningen en beskrivning av Vattenfalls sex energikällor; vattenkraft, kärnkraft, kolkraft, naturgas, vindkraft och biobränsle. Jämfört med bokslutskommunikén för 2010, publicerad den 10 februari 2011, har koncernens balansräkning förändrats marginellt på skuldsidan med en förskjutning mellan ”Uppskjuten skatteskuld” och ”Skatteskuld aktuell skatt”. Netto har koncernens skatteposition inte förändrats. Förskjutningen är ett resultat av att moderbolaget Vattenfall AB har gjort en rättelse avseende säkringsredovisning för nettoinvesteringar i utlandsverksamheter. Resultaträkning för 2009 och 2010 samt balansräkning per 31 december 2009 respektive 2010 för moderbolaget Vattenfall AB har därför omräknats jämfört med vad som publicerats i Vattenfalls bokslutskommuniké för 2010. Ändringarna har inte påverkat koncernens resultat, kassaflöde och skuldsättning. Hållbarhetsredovisningen beskriver Vattenfalls nya strategiska inriktning och Vattenfalls sex energikällor ur ett hållbarhetsperspektiv. Vattenfall rapporterar sedan 2003 i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI), ett internationellt ramverk för hållbarhetsrapportering. Utförlig information om verksamhetens miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan redovisas. Hållbarhetsredovisningen kan laddas ner i en engelsk version via: www.vattenfall.com/csr. En svenskspråkig version beräknas finnas tillgänglig för nedladdning under april på www.vattenfall.se/csr.