Nyhet | 2009-04-28 | 08:39

Vattenfall säljer sin del i Pite Energi

Vattenfall och Piteå Kommunföretag AB/Piteå kommun har sedan en tid fört diskussioner om det framtida ägarskapet i PiteEnergi AB. Diskussionerna har utmynnat i ett förslag till avtal mellan parterna som innebär att bolaget från 8 juni 2009 blir ett av Piteå Kommunföretag AB helägt bolag.

Avtalet kommer att fullföljas och genomföras förutsatt att kommunfullmäktige i Piteå antar förslaget till förvärv av Vattenfalls aktier. Piteå Kommunföretag AB´s styrelse har tillstyrkt förslaget och beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget om aktieförvärvet. Samma beslut har Kommunstyrelsen tagit vid sitt sammanträde 27april 2009.

Verksamheten inom PiteEnergi AB har med huvudfokus på den lokala marknaden utvecklats mycket väl vilket ger en stabil grund för en god framtida utveckling.

Med Piteå Kommunföretag AB som framtida ensam ägare till PiteEnergi AB får bolaget en ägare som har tydligt fokus på den lokala marknadens utveckling. Båda parter är överens om att detta ger en bra grund för en fortsatt god framtid för bolaget.

Köpeskillingen uppgår till 238 miljoner kronor.