Nyhet | 2008-04-08 | 09:25

Vattenfall satsar på vindkraft i Uppvidinge kommun

Vattenfall arbetar för att hitta bra områden för vindkraft över hela landet, både till havs och på land. Tre områden i Uppvidinge kommun på mark ägd av Sveaskog har visat på goda förutsättningar för en vindkraftpark.

– Områdena är attraktiva för utbyggnad av vindkraft eftersom det handlar om stora obebodda markområden som har goda vindförhållanden enligt våra första studier. Vi räknar med att 60-100 verk skulle kunna etableras totalt, vilket innebär hushållsel till omkring 100.000 hem, berättar Anders Dahl, vd för Vattenfall Vindkraft AB.

Vindförhållanden på platsen kommer att mätas och undersökningar sker av till exempel markförhållanden och möjligheter till anslutning till elnätet. Parallellt med vidare studier av området inleds tillståndsprocessen. För att bygga en vindkraftpark krävs tillstånd enligt bland annat plan- och bygglagen, miljöbalken och ellagen. Samråd kommer att ske med myndigheter, närboende och allmänhet för att ge möjlighet att påverka och komma med synpunkter.

– Ett första informationsbrev har precis nått de närboende och kommer att följas av fler informationsaktiviteter.

Vattenfall skriver arrendeavtal med markägare till intressanta markområden. Det kan gälla enstaka skogsfastigheter ägda av privatpersoner, men också mer omfattande avtal med företag som Sveaskog.

– Vattenfalls ambition är att öka andelen förnybar elproduktion med 10 TWh till år 2016. Av dessa ska 8 TWh komma från vindkraften, vilket motsvarar hushållsel till 1,6 miljoner hem, förklarar Anders Dahl.

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, kommunikationschef Vindkraft, Vattenfall AB, telefon 08-739 70 77, mobil 070-539 70 77