Nyhet | 2013-03-17 | 22:00

Vattenfall ser brister i bedömning inför Liberiaprojekt

Vattenfall sålde sin tjugoprocentiga minoritetsandel i Liberia i maj 2012. Vattenfall har i mars i år kunnat ta del av brittiska uppgifter att den före detta vd:n i Buchanan Renewables Fuel i Liberia är misstänkt för brott begångna i Irak efter Irakkriget. Vattenfalls granskning av pilotprojektet i Liberia samt den externa kritiken visar att Vattenfall framför allt i den inledande fasen, även om bolaget endast var minoritetsägare, underlät att vidta rätt åtgärder. Under 2009 fattade Vattenfalls dåvarande ledning beslutet att göra en initial så kallad due diligence av projektet med betydande fokus på hållbarhetsfrågor, mänskliga rättigheter och finansieringsaspekter. Ett av resultaten var slutsatsen att Vattenfall inte ansåg sig besitta den kunskap och erfarenhet som behövs för att bedriva ett affärsprojekt i ett så kallat post-konfliktland som Liberia. Slutsatsen blev då att gå in som minoritetsägare i juni 2010, med representation i Buchanan Renewables Fuels (BRF) styrelse, men utan "management control" i Liberia. Vattenfall gjorde stora ansträngningar på plats i Liberia. Exempelvis förstärktes organisationen under 2011 med en Vattenfall-anställd som ansvarade för att initiera och driva dialogen med lokala intressenter. Ett viktigt mål var just att aktivt följa upp hur lokalsamhället påverkades av verksamheten. Under 2011 utförde Vattenfall CSR- och miljöuppföljningar på plats i Liberia och BRF genomförde en rad förbättringar som resultat av dessa. Vattenfall lämnade projektet i maj 2012, och majoritetsägaren övertog ägarskapet även av minoritetsandelen, med åtagande att strukturera om verksamheten och få den lönsam. Vad som saknades från projektets början var en kritisk bedömning av såväl företagsstruktur som personerna bakom projektet, vilket i detta fall inte gjorts på ett tillfredsställande sätt.