Nyhet | 2009-09-15 | 09:00

Vattenfall ser möjligheter i Juktans vindar

Vattenfall arbetar för att hitta bra områden för vindkraft över hela landet, både till havs och på land. Nu undersöker vi möjligheten att anlägga en vindkraftpark i Juktan, i anslutning till Juktans vattenkraftverk.

Det aktuella området har många fördelar. Det blåser bra, det är redan industripåverkat och det finns inga permanent närboende. Befintliga vägar och elledningar kan användas i stor utsträckning. Dessutom är området vid Blaiksjön och Storblaiken utsett till riksintresse för vindbruk av Energimyndigheten.

– Om allt går enligt planerna kan det blir en vindkraftpark på maximalt tio verk, vilket innebär hushållsel till ca 14 000 hem, berättar Anders Dahl, chef för Vattenfall Vindkraft AB.

Enligt en vindresurskartering baserad på data från Metrologiska institutionen vid Uppsala universitet råder goda vindförhållanden på platsen. Kompletterande mätningar av vindförhållanden planeras för att få tillförlitliga mätdata från platsen och ett bättre underlag för det fortsatta arbetet med projektet.

Parallellt med vidare studier av området inleds tillståndsprocessen. För att bygga en vindkraftpark krävs tillstånd enligt bland annat miljöbalken och ellagen. Samråd kommer att ske med myndigheter, kommuner, aktuell sameby och allmänheten för att ge alla berörda möjlighet att lämna synpunkter på projektet.

– Samtliga intressegrupper har fått en första information om projektet. Nu väntar ett antal samråds- och informationsmöten, där vi berättar mer om projektet och där alla berörda får tycka till.

Vattenfall satsar på förnybar el

Projektet är en del i Vattenfalls arbete för ett långsiktigt hållbart samhälle. Vi tar ansvar för miljö och klimat bland annat genom satsningen på förnybar energi, varav den största delen är vindkraft. Lämpliga områden för vindkraftetableringar undersöks i hela landet, både på land och till havs.

– Ännu ett intressant område är Suorva i anslutning till Suorva dammanläggning, Jokkmokks och Gällivare kommun. Där undersöker vi möjligheten att etablera en vindkraftpark på maximalt 20 verk. Även där är samråds- och tillståndsprocessen precis påbörjad, säger Anders Dahl.

Vattenfall Vindkraft AB bygger just nu sju vindkraftparker i sex olika länder, bland annat Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark i Sverige (Stor-Rotliden, Åsele kommun) och världens största havsbaserade vindkraftpark i Storbritannien (Thanet Offshore Wind Farm).

För vidare information, kontakta:
Ingegerd Bills, kommunikationschef Vattenfall Vindkraft, telefon 08-739 70 77, mobil 070-539 70 77

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Mer information

Juktan vindkraftpark
Suorva vindkraftpark
Läs mer om vår vindkraft