Nyhet | 2012-07-31 | 09:20

Vattenfall undersöker förutsättningar för investering i ersättningsreaktorer

Vattenfall har idag lämnat in en ansökan till Strålsäkerhetsmyndigheten som ett led i processen att ta reda på vilka villkor som gäller för att ersätta befintlig kärnkraft när urfasningen inleds någon gång i senare halvan av 2020-talet. Ansökan som inlämnats till Strålsäkerhetsmyndigheten är ett led i att analysera förutsättningarna inför ett eventuellt framtida investeringsbeslut. Att genomföra en komplett analys kommer att ta flera år. Först då finns det grund för att ta ställning till en eventuell investering. Vattenfall bedömer olika möjliga alternativ för att ersätta äldre produktionsanläggningar som behöver fasas ut. Dagens kärnkraftsreaktorer måste trots säkerhetsförbättringar och kapacitetsökningar förr eller senare fasas ut och ersättas med ny baskraft. Utfasningen beräknas börja efter 2025. Som en stor aktör på elmarknaden har Vattenfall långsiktigt ansvar för säker och stabil elproduktion med låga koldioxidutsläpp. Alla investeringar Vattenfall gör, vilket kraftslag det än handlar om, måste uppfylla säkerhets- och miljökraven och vara lönsamma. Sedan ändringarna i kärntekniklagen trädde i kraft 1 januari 2011 är ersättningskärnkraft ett av de möjliga alternativen. Även EU-kommissionens färdplan innehåller kärnkraft i Europas energimix år 2050 i alla scenarier. Vattenfall kommer att söka nära dialog med alla berörda parter och informera öppet om processen.