Nyhet | 2008-05-07 | 08:30

Vattenfall undersöker möjligheten för vindkraft vid Ringhals

Vattenfall gör under en tioårsperiod stora investeringar i förnybar elproduktion. Lämpliga områden för vindkraftsetableringar undersöks över hela landet däribland på Vattenfalls egen mark. Längs kusten vid Ringhals kärnkraftverk undersöker Vattenfall möjligheten att bygga 3-4 vindkraftverk vilket skulle motsvara hushållsel till ca 4 000 hem.

– Vattenfall arbetar för en trygg elproduktion genom samtliga kraftslag. Vindkraften är ett bra komplement till kärnkraft och vattenkraft, säger Bertil Dihné, VD för Ringhals kärnkraftverk.

Kustremsan längs Väröhalvön har i förstudier visat på goda vind- och markförhållanden. Parallellt med vidare studier av området har en ansökan om planändring skickats till kommunen.

Vattenfall har bildat en projektgrupp som tillsammans med Ringhals kärnkraftverk bland annat undersöker frågor om placering, elanslutning, säkerhet och acceptans.

- Att bygga vindkraft på Vattenfalls egen mark som redan idag används för kraftproduktion och använda den optimalt ser vi som en styrka. Här finns tillgång till stor kompetens inom elproduktion och säkerhetsarbete liksom bra anslutningar till elnätet, säger Anders Dahl, VD Vattenfall Vindkraft AB.

Samråd och dialog kommer att ske med närboende och allmänhet och myndigheter. Ett första brev har skickats ut till de närboende vid Ringhals och det första informationsmötet kommer att hållas före sommaren.

Vattenfall gör stora investeringar i förnybara energikällor och kommer att investera 40 miljarder kronor i förnybar elproduktion under en tioårsperiod och öka andelen förnybar elproduktion med 10 TWh till år 2016.
Av dessa ska 8 TWh komma från vindkraften, vilket motsvarar hushållsel till 1,6 miljoner hem.

För vidare information kontakta:
Ingegerd Bills, informationschef Vattenfall AB Vindkraft, telefon 08-739 70 77, mobil 070-539 70 77

Vattenfall satsar på förnybar elproduktion