Nyhet | 2011-07-04 | 12:35

Vattenfall utreder lågfrekvent ljud och vibrationer

Inkomna synpunkter från allmänhet och närboende i samband med samrådet för Tritteboda vindkraftpark visar att många hyser en rädsla för lågfrekvent ljud och vibrationer. Vattenfall kommer därför göra en utredning av det lågfrekventa ljudet och vibrationerna i marken som vindkraftparken kan komma att bidra med inom området.

De flesta övriga synpunkter som inkommit berör följande utredningar som nu genomförs:

  • Analys av varifrån vindkraftparken kommer att synas, så kallad synbarhetsanalys
  • Kompletterade fotomontage
  • Naturvärdesbedömning
  • Fågelinventering
  • Fladdermusinventering
  • Arkeologisk utredning (steg 1)
  • Hydrologisk utredning
  • Utredning av skuggförekomst

Syftet med samrådet var att identifiera förutsättningar, åtgärder och behov som särskilt behöver belysas eller beaktas i miljökonsekvensbeskrivningen samt den fortsatta planeringen av projektet. Synpunkterna som framförts kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen som kommer att lämnas in tillsammans med ansökan om tillstånd.

När utredningarna är genomförda och miljökonsekvensbeskrivningen är inlämnad och godkänd av tillståndsmyndigheten kommer vi att redovisa den här på hemsidan. Vi kommer också att skicka ut den till dem som lämnat synpunkter för att de där ska kunna se resultatet av de utredningar som vi har genomfört. Alla får då också möjlighet att komma in med synpunkter till tillståndsmyndigheten som efter det fattar ett beslut i frågan om tillstånd.