Nyhet | 2011-12-21 | 09:37

Vattenfall värnar om Lule älvdals höga naturvärden

Att flytta en äng tre mil för att det växer sällsynta arter där, är en av flera åtgärder som Vattenfall gjort för att bevara de viktiga naturmiljöer som finns kring Vattenfalls kraftverk i Porsi, Jokkmokks kommun. För att skydda arterna i området ytterligare har Vattenfall nu bildat tre så kallade värnområden för att bevara, återskapa och restaurera miljöerna.

När kraftstationens damm vid Porsi skulle byggas om hotades en närliggande äng med säregen växtlighet. Utrotningshotade låsbräken och vridfingersvampar frodades tillsammans med andra sällsynta växtarter på den flera tusen kvadratmeter stora ytan. För att rädda den unika ängen valde Vattenfall att flytta den. Ängen grävdes upp i halvmeterstora fyrkanter lastades på lastbil och transporterades till en ny plats tre mil bort. Arbetet tog två månader och regelbundna kontroller visar att den omplanterade ängen med dess växtlighet lever och frodas på sin nya plats som i dag är Messaure värnområde.

Bevara unika områden

Vid inventeringar hittades många ovanliga arter i området runt Porsi vid Luleälven. För att bevara områdena med sin speciella växtlighet valde Vattenfall att skapa tre värnområden; Porsi värnområde på 30 hektar, Bombmurkleskogens värnområde på 20 hektar och Messaure ängs värnområde. Vattenfall har åtagit sig att bevara den biologiska mångfalden i områdena och, där det behövs, återskapa miljöer.

Hotade växtarter skyddas

För besökare och forskare har Vattenfall satt upp ett fågeltorn i Porsi värnområde för fågelskådning och den årliga fågelräkningen. I Porsi värnområde finns sällsynta arter som låsbräken, röd trolldruva, brudborste, norna, älvstarr och trådbrosklav. I bombmurkleskogen växer bombmurklan rikligt. Här växer även flera andra sällsynta svampar, lavar och kärrväxter som rosenticka, doftticka, trådbrosklav, skogsfru och myskmåra. Även flera hotade skalbaggar bor i området. Numera ingår även Bombmurkleskogen i Natura 2000, EU:s märkning av de mest skyddsvärda naturområdena i unionen.