Nyhet | 2013-10-24 | 12:01

Vattenfall vill se en integrerad europeisk energimarknad

För att stimulera ett effektivt resursutnyttjande av energiproduktionen i Europa och samtidigt en minskning av koldioxidutsläppen vill Vattenfall se ett starkt marknadsbaserat europeiskt system. Handeln med utsläppsrätter bör vara den drivande faktorn för att uppnå detta. Vattenfall satsar på utsläppsminskande tekniker.

Just nu pågår en diskussion där en del politiska röster tolkar det som att Vattenfall skulle motarbeta förnybar elproduktion. Med bakgrund av detta är det angeläget att klarlägga att så inte är fallet. Vattenfall satsar stort på förnybar energiproduktion och är idag en av världens största aktörer på området. Vattenfall har dessutom ett uttalat mål att växa inom förnybart.

– Vi står idag inför en situation där den europeiska energimarknaden präglas av diversifiering istället för integration. Nationella politiska beslut riskerar att motverka klimatmål som är satta på europeisk nivå. Samtidigt innebär det tyska beslutet att avveckla kärnkraften att kolkraft just nu är det enda kraftslag som klarar av att garantera energiförsörjningen i Tyskland, säger Øystein Løseth, VD för Vattenfall.

Nationella stödsystem leder inte automatiskt till att ny energiproduktion byggs där den efterfrågas som mest. Att bygga mycket förnybar produktion i till exempel Norden ger inte effekten att koldioxidutsläppen minskar på europeisk nivå, eftersom elen i dagsläget inte kan transporteras långa sträckor utan betydande kapacitetsförlust.

– Istället vill Vattenfall att det är prissignaler som styr var ny produktion ska byggas. I det sammanhanget kan handeln med utsläppsrätter, det så kallade EU ETS (EU Emissions Trading System), vara den drivande faktorn. På samma sätt ser Vattenfall att EU ETS borde driva att vi ska uppnå lägre koldioxidutsläpp på Europanivå. Vi vill se ett ambitiöst mål på reducerade koldioxidutsläpp till 2030 och att EU ETS ska vara verktyget för att nå dit, säger Øystein Løseth.

Antagligen kommer subventioner på förnybar energiproduktion behövas i ett övergångsskede för att nå målen 2020. Men på längre sikt bör subventionerna förflytta sig från mogna tekniker, som till exempel landbaserad vindkraft, till att stödja utbyggd överföringskapacitet, smarta elnät samt forskning och utveckling på mindre konventionella förnybara produktionsslag.

Stora satsningar på teknikutveckling för koldioxidminskning

Vattenfall har av de regionala planeringsmyndigheterna i Bautzen beviljats en utvidgning av dagbrottet Nochten. Att möjliggöra brytning av mer brunkol är en nödvändighet för att trygga den framtida energiförsörjningen i Tyskland. Vattenfall bestämmer inte hur Tysklands energimix ska se ut. Så länge det finns efterfrågan på kraft producerad med brunkol kommer det att bedrivas gruvdrift och produceras energi med kol.

För Vattenfalls del handlar det om att som ägare göra sitt yttersta för att minska klimatpåverkan genom omfattande moderniseringar och ny, effektivare teknik. Det har bland annat lett till att Vattenfall kunnat reducera sina koldioxidutsläpp med 26,3 procent sedan 1990 – med utökad produktion.

Under åren som ägare av verksamheter i Polen moderniserade Vattenfall stenkolsanläggningarna för att öka verkningsgraden och minska stoft- och svaveldioxidutsläppen. Koldioxidutsläppen minskades genom effektivare förbränning och att sameldning med biobränsle infördes.

Vattenfall har i närmare tjugo år satsat stora resurser på utveckling av koldioxidavskiljningsteknik, CCS, för kolkraftverk. Tekniken utvecklades speciellt för brunkolsanläggningarna i södra Tyskland. Tekniken att avskilja koldioxid från kolkraftverk och lagra den i berggrunden är inte aktuell i Tyskland eftersom politiskt stöd saknas i dagsläget, men kan komma att spela en viktig roll för klimatet i framtiden.

– Vattenfall strävar efter att energimarknaden ska präglas av transparens. Endast då skapar vi förutsättningar för en öppen dialog som beslutsgrund för en hållbar och långsiktig energiproduktion, säger Øystein Løseth.