Nyhet | 2013-07-24 | 13:01

Vattenfalls nya organisation

I samband med tisdagens presentation av Vattenfalls halvårsresultat meddelades att bolaget från och med den 1 januari 2014 får en ny organisatorisk struktur.

Förändringen innebär i korthet att bolagets verksamheter samlas i två regionala delar – Norden och Kontinentaleuropa/Storbritannien. Det betyder att dagens divisioner Production, Distribution and Sales och Nuclear Power delas upp mellan dessa två enheter. Sustainable Energy Projects och Asset Optimisation and Trading kommer att vara kvar som egna divisioner.

Chefer för de två ny regionala delarna blir Torbjörn Wahlborg för Norden och Tuomo Hatakka för Kontinentaleuropa/Storbritannien. Båda kommer att rapportera till Øystein Løseth som är VD och koncernchef. Norden och Kontinentaleuropa/Storbritannien blir alltså inte egna bolag, utan regionala enheter i Vattenfallkoncernen.

Hela övergången till den nya organisationen leds av ett projekt som startar sitt arbete under sommaren. Projektet, som leds av Anders Dahl, har också till uppgift att i detalj utforma den nya organisationsstrukturen.

Vattenfalls koncernledning kommer efter organisationsförändringen den 1 januari att se ut på följande vis:

Øystein Løseth, VD och koncernchef

Ingrid Bonde, Vice VD och finansdirektör

Torbjörn Wahlborg, Chef Nordic Unit

Tuomo Hatakka, Chef Continental Europe/UK Unit

Peter Smink, Chef Sustainable Energy projects

Stefan Dohler, Chef Asset Optimisation and Trading

Anders Dahl, Chef PMO (organisationsprojektet)

Anne Gynnerstedt, Chef Legal

Olof Gertz, Chef Human Resources

Medlemmarna i koncernledningen är alltså desamma som i dagens ledning. Motivet till att förändra Vattenfalls struktur är att skapa ökat operativt fokus och större strategisk och finansiell flexibilitet – inte minst i den kontinentaleuropeiska verksamheten. Under senare år har de geografiska/nationella skillnaderna och behoven ökat i betydelse, exempelvis vad gäller energipolitik, regleringar, tillsyn, opinion och den mer generella marknadsutvecklingen. Den nya organisationsstrukturen stärker Vattenfalls förmåga att hantera denna utveckling effektivt.