Nyhet | 2012-03-10 | 10:00

Vattenkraft allt viktigare i framtidens kraftsystem

Vattenkraften blir allt viktigare i framtidens kraftsystem. Mer sol- och vindkraft, fler eldrivna fordon, öppnare gränser och intelligenta nät är förändringar som kräver ökad flexibilitet. Redan talar man om Skandinavien – Norge och Sverige – som Europas batteri. Vattenkraft syns inte i debatten i samma utsträckning som vind och sol, men den är vår största förnybara energikälla. Tekniken för att producera el ur strömmande vatten är väl beprövad, anläggningarna håller länge, elen de alstrar är billig och resurssnål. Vattenkraften skiljer sig från andra kraftslag genom att kraftresurserna (i form av vatten) kan lagras och produktionen snabbt kan anpassas till ändrad efterfrågan. Niklas Dahlbäck är programansvarig för Vattenfalls forskning och utveckling inom vattenkraft och är också adjungerad professor inom vattenkraft vid Uppsala Universitet. – Tekniken är inte revolutionerande, utan utvecklingsarbetet handlar nästan helt om kontinuerliga förbättringar, att förvalta och förbättra. För att göra det måste vi ha folk som förstår våra 40-50 år gamla anläggningar. Att bibehålla kompetensen är en kärnfråga. Vi samarbetar med universitet och högskolor om det, säger han. Tekniska förbättringar Kraftverken byggs om och reinvesteringar görs för att verken ska kunna fortsätta att producera el i ytterligare 40 år. Det är tekniska förbättringar för att utnyttja fallhöjden optimalt och minska slitaget på rörliga mekaniska delar, minska användningen av olja för smörjning och hydraulik, testa nya material och så vidare, men också miljöanpassningar (som laxtrapporna i Göta älv och vid Stornorrfors i Vindelälven) och förbättringar i sättet att köra anläggningarna för att minska den belastning som täta start och stopp medför. [caption id="attachment_16031" align="alignleft" width="250" caption="Stornorrfors kraftstation."]Stornorrfors kraftstation.[/caption] EU:s vattendirektiv ställer nya krav, bland annat på miljöanpassning. Ibland kan det komma i konflikt med önskan om mer produktion av förnybar vattenkraft. Att värna om ål och lax i vattendragen är ett annat viktigt intresse. Vattenfall är Sveriges största utsättare av fisk i vattendragen. Klimatförändring Mer revolutionerande är klimatanpassningen, påpekar Niklas Dahlbäck. – Vi kan se klimattrender som större nederbördsmängder och högre temperaturer. Det betyder högre vattenflöden – men kanske mindre vårflod, eftersom nederbörden inte i lika hög grad som tidigare ligger kvar i form av snö. Driftmönstren klimatanpassas. Säkerheten främst – Vi måste oftare hantera stora vattenflöden. Det är en trend, en ny förutsättning. Stationer och dammar förstärks, men dammar kan aldrig fånga extremflödena. Säkerheten förutsätter att vi släpper förbi vatten även om det finns risk för översvämningar längs älvarna. – Vi måste förstå skilda perspektiv och olika intressen, påpekar han. Vi måste också anpassa oss efter hur myndigheterna omorganiserar sig. Serien om vattenkraft består av totalt sju artiklar. Varje helg i sju veckor publiceras en ny artikel: 1. Vattenkraft – energikälla med lång historia (28 mars) 2. Så produceras el i ett vattenkraftverk (4 februari) 3. Spännande jobb att styra över Göta älv (11 februari) 4. Vattenkraft – en viktig förnybar energikälla (18 februari) 5. Vattenkraft i Tyskland har annan funktion än i Sverige (25 februari) 6. Vattenfall vill förvärva vattenkraft i Frankrike (3 mars) 7. Vattenkraft allt viktigare i framtidens kraftsystem (10 mars)