Nyhet | 2010-06-27 | 13:00

Vindkraftetablering i Högabjär undersöks

Vattenfall arbetar intensivt med att utöka andelen förnybar energi. Just nu undersöks möjligheterna att etablera vindkraft i Högabjär öster om Falkenbergs tätort.

I Falkenbergs kommun, nära byn Ry, arrenderar vi flera skogsfastigheter av privata markägare. Området har i en förstudie visat sig ha goda förutsättningar för vindkraft. Här finns det möjlighet att i dagsläget etablera upp till 15 vindkraftverk, som skulle kunna producera cirka 80 GWh om året, vilket motsvarar förnybar hushållsel till 16.000 hem.

Undersöker möjligheter

En projektgrupp har tillsatts för att närmare undersöka markförhållanden, möjligheterna till elnätanslutning samt göra vindmätningar i området för en eventuell vindkraftsatsning. Parallellt med det arbetet inleds tillståndprocessen med bland annat samråd med närboende, myndigheter och allmänhet. Det finns då möjlighet för alla att påverka och lämna synpunkter på projektet till den kommande MKB:n (miljökonsekvensbeskrivning). Den lämnas sedan in, tillsammans med tillståndsansökan, till Länsstyrelsen i Halland som fattar beslut om miljötillståndet.