Nyhet | 2011-09-23 | 09:00

Ytterligare åtgärder säkerställer att regeringens riktlinjer följs

Mot bakgrund av de uppmärksammade ersättningarna under våren 2011 har Vattenfall genomfört en undersökning som visar att Vattenfall har vissa avvikelser. Rutinerna för ersättningar till högre chefer har ändrats så att de följer regeringens riktlinjer. Bakgrunden är en inventering av kontrakt för 16 ledande befattningshavare och 228 högre chefer, som genomförts på uppdrag av bolagets styrelse. Åtgärder har vidtagits och kommer att vidtas för att alla avtal ska följa riktlinjerna. Om detta rapporteras i bland annat Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter och Dagens Industri. – Naturligtvis ska bolaget följa regeringens riktlinjer. Som ny ordförande kan jag konstatera att det funnits avvikelser. För att säkerställa att riktlinjerna följs har Vattenfall vidtagit, inom gällande lag-stiftning och kollektivavtal, ett antal åtgärder för att rätta till avvikelserna. Vattenfall skall verka i en miljö av sund ersättningskultur, säger Lars G Nordström, ordförande i Vattenfall. Följande åtgärder har vidtagits för att säkerställa att regeringens riktlinjer följs:
 • Omförhandling av ersättningar och villkor som är i strid med riktlinjerna genomförs i den utsträckningen som gällande lag och kollektivavtal tillåter.
 • Processer för ersättningar och villkor har centraliserats.
 • Gemensamma principer för lönebildning har utvecklats.
 • Gemensamma principer för förmåner har utvecklats.
 • Beslutsordningen för villkor och ersättningar till ledande befattningshavare och högre chefer har stärkts.
 • Styrelsens, ersättningsutskottets samt företagsledningens roller och ansvar har tydliggjorts.
Avvikelserna som återstår är omförhandling av pensionslösningar och klausuler för uppsägnings-tid och avgångsvederlag för högre chefer i Tyskland. Denna förändring skall ske inom gällande lagstiftning och kollektivavtal. Regeringens riktlinjer, som trädde i kraft 2009, föreskriver att den totala ersättningen ska vara ”konkurrenskraftig, takbestämd och ändamålsenlig samt bidra till en god etik och företagskultur. Ersättningen ska inte vara löneledande i förhållande till jämförbara bolag utan präglas av måttfullhet”. På Vattenfalls styrelses uppdrag har en analys genomförts av ersättningar och andra anställ-ningsvillkor för de 16 ledande befattningshavare samt 228 högre chefer. Ersättningsnivåerna och villkoren i Vattenfall har jämförts med jämförbara roller i företag av samma storlek och komplexitet i Sverige, Tyskland och Nederländerna. Vid analysen har externa samarbetspartners anlitats: Roschier Advokatbyrå, Freshfields Advokatbyrå, Towers Watson samt Mercer. – Efter styrelsens beslut genomfördes med hjälp av externa samarbetspartners en undersökning avseende ersättningar och villkoren för de 16 ledande befattningshavare och 228 högre chefer i Vattenfall. Regeringens riktlinjer om att ersättningar inte ska vara löneledande utan präglas av måttfullhet ska gälla inom hela organisationen, säger Øystein Løseth, Vattenfalls vd. De påträffade avvikelserna beror antingen på äldre avtal som har träffats före 2009, på förändrade arbetsuppgifter eller på ersättningsstrukturer anpassade till villkor och lagstiftning i andra länder. Redovisning av huvudsakliga resultat:
 • 14 av de 16 ledande befattningshavarna har en lön som ligger inom marknadsintervallet.
 • En av de 16 ledande befattningshavarna har en ersättning som ligger under marknadsintervallet. Befattningshavaren befordrades i början av 2011 in i en större roll i organisatio-nen.
 • En av de 16 ledande befattningshavarna har en ersättning som överstiger marknadsintervallet. Detta beror på att personen i fråga tidigare hade en större roll i organisationen.
 • Av 228 högre chefer har 169 en lön som ligger inom marknadsintervallet.
 • Av 228 högre chefer har 25 en ersättning som ligger under marknadsintervallet
 • Av 228 högre chefer har 34 en ersättning som överstiger marknadsintervallet. Majoriteten (24 personer) förklaras av att befattningshavaren har fått en mindre roll i organisationen, rekryterats internationellt eller även innehar en roll som management board member eller managing director.
 • Inga av de ledande befattningshavarna har rörliga ersättningar.
 • Samtliga högre chefer inom Vattenfall har rörlig ersättning såsom övriga Vattenfall anställda. De totala ersättningarna för högre chefer i Sverige ligger i underkant av marknadsintervallet och för Tyskland och Nederländerna inom intervallet.
 • Inom Vattenfalls Trading-verksamhet förekommer kortsiktiga och långsiktiga rörliga incitamentsprogram för chefer och vissa nyckelmedarbetare. Vid en marknadsjämförelse kan det konstateras att programmen motsvarar de program som finns i jämförbara verksamheter i jämförbara företag och att Vattenfalls program inte är marknadsledande. I tillägg till detta resultat kommer bolaget under hösten 2011, på styrelsens uppdrag, att med externt stöd genomföra en fördjupad genomgång av tradingverksamhetens organisation och omfattning.
 • Det förekommer en variation av förmånsbestämda pensionslösningar i Tyskland som t.ex. innebär att befattningshavaren kan gå i pension vid en lägre ålder än 62. Möjligheten till en förmånsbestämd pensionslösning är numera stängd i Tyskland. Vattenfall kommer, inom gällande lagstiftning och kollektivavtal, att omförhandla rådande avvikelser.
 • Det förekommer tidsbegränsade kontrakt i Tyskland utan regleringar om uppsägningstid och avgångsvederlag. Omförhandling har genomförts inom gällande lagstiftning och kollektivavtal. Detta innebär t.ex. att klausuler avseende uppsägningstid och avgångsvederlag i tidsbestämda kontrakt kommer att införas vid förlängningar och nyanställningar i Tyskland.
Marknadsintervallet är från 20 procent lägre och upp till 20 procent högre än marknadsmedianen, vilken definieras av ersättningsnivån för jämförbara roller i företag av samma storlek och komplexitet i Sverige, Tyskland och Nederländerna. Ledande befattningshavare definierades av den påverkan de har på koncernens resultat. Styrelsen har identifierat 16 positioner inom bolaget som ledande befattningshavare och detta bekräftades av årsstämman 2010. Vattenfall har därutöver genomfört en utökad granskning av villkor och ersättningar för en grupp av 228 högre chefer i nära anslutning till de ledande befattningshavarna.