Pressmeddelande | 2014-04-28 | 00:00

Vattenfalls årsstämma 2014

Vid Vattenfall AB:s (Vattenfall) årsstämma på måndagen summerade styrelsens ordförande, Lars G Nordström det aktuella läget för bolaget. Koncernchefen Øystein Løseth redogjorde för verksamhetsåret 2013. Årsstämman beslutade bland annat att välja Fredrik Arp till ny ledamot av Vattenfalls styrelse.

 

Ägaren, den Svenska staten, företräddes av Erik Thedéen, statssekreterare på finansdepartementet, samt Gustav Lidén, ämnessakkunning på finansdepartementet

Fastställande av balans- och resultaträkning
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen.

Utdelning
Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Riktlinjer för ersättningar
Årsstämman beslutade att fastställa styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande, beslutade av regeringen den 20 april 2009, med en avvikelse gällande hur dessa ska tillämpas i Vattenfalls dotterföretag.

Ändring av bolagsordning
Årsstämman beslutade att bolagsordningens § 1, Firma, ändras så att bolagets firma blir Vattenfall AB. Årsstämman beslutade vidare följande tillägg i bolagsordningens § 6, Styrelse och revisorer:

"Om ordföranden lämnar sitt uppdrag under mandattiden ska styrelsen inom sig välja ordförande för tiden intill utgången av den bolagsstämma då ny ordförande väljs av stämman".

Arvoden till styrelsen och revisorn
Årsstämman beslutade att oförändrat arvode till styrelseledamöterna för tiden intill utgången av nästa årsstämma ska utgå med 580 000 kronor till styrelsens ordförande och med 280 000 kronor till övriga av årsstämman valda ledamöter.

Årsstämman beslutade vidare att för arbete inom revisionsutskottet, ersättningsutskottet, säkerhets- och riskutskottet respektive utskottet för externa relationer och etik ska oförändrat arvode om 60 000 kronor utgå till utskottets ordförande och 45 000 kronor till ledamot samt att arvode inte utgår till arbetstagarrepresentanter och anställda i Regeringskansliet. Årsstämman beslutade att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till åtta. Till ordförande för tiden intill slutet av nästa års årsstämma omvaldes Lars G Nordström (ordförande sedan juni 2011). Till styrelseledamöter omvaldes Eli Arnstad, Gunilla Berg, Håkan Buskhe, Håkan Erixon, Jenny Lahrin, Åsa Söderström Jerring samt nyvaldes Fredrik Arp. Ernst & Young AB omvaldes till revisor.

Ytterligare information från stämman kommer att finnas på corporate.vattenfall.se.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För mer information kontakta: Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10