Pressmeddelande | 2014-04-29 | 09:00

Vattenfalls första kvartal 2014: Resultat efter skatt på 8,2 miljarder kronor

Vattenfall redovisar ett resultat efter skatt på 8,2 miljarder kronor och ett underliggande rörelseresultat på 9,1 miljarder kronor för det första kvartalet 2014. Tillgängligheten var hög i alla våra produktionsanläggningar - nära 100 procent för kärnkraften och en markant ökning av vindkraftproduktionen. Flera avyttringar genomfördes, däribland elnätet i Hamburg, som gav en reavinst på cirka 3 miljarder kronor.

Summering av det första kvartalet 2014:
• Nettoomsättningen uppgick till 45 912 MSEK (49 732).
• Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 9 075 MSEK (11 656).
• Rörelseresultatet, inklusive realisationsvinster på drygt 3 miljarder SEK, blev 11 832 MSEK (10 837).
• Periodens resultat (efter skatt) uppgick till 8 205 MSEK (6 195), främst till följd av realisationsvinster och förbättrat finansnetto.
• Elproduktionen nådde 50,1 TWh (52,2).

Koncernchefens kommentar:
- Produktionsmässigt hade vi ett bra första kvartal med hög tillgänglighet i alla våra anläggningar. Kärnkraften uppnådde en tillgänglighet på nästan 100 procent och vindkraften ökade markant. På grund av varmt väder minskade dock våra intäkter till följd av lägre elpriser och lägre försäljning av värme och gas. Detta kunde dock till stor del kompenseras med terminssäkringar,
säger Øystein Løseth, verkställande direktör och koncernchef.

Under kvartalet genomförde Vattenfall ett flertal avyttringar. Bland annat såldes majoritetsandelen av elnätet i Hamburg med en reavinst på cirka 3 miljarder kronor.

Vindkraftinvesteringarna ökade och svarade för nästan 40 procent av investeringarna inom elproduktion – framförallt till följd av bygget av den tyska vindkraftsparken DanTysk, en av Vattenfalls största vindkraftsatsningar hittills.

Den 1 januari 2014 implementerades en ny regional koncernstruktur – region Norden och region Kontinentaleuropa/Storbritannien. Uppdelningen ger verksamheten en större möjlighet att agera utifrån specifika marknadsförutsättningar på respektive marknad.

Vattenfalls pågående besparingsprogram om sammanlagt 4,5 miljarder kronor för åren 2014-2015 går enligt plan, vilket jämfört med kostnadsbasen 2010 skulle innebära en kostnadsminskning med cirka 25 procent vid årets slut. Positivt är också att kundnöjdheten har fortsatt att förbättras i Sverige och Finland under kvartalet.

- För att uppfylla våra mål – både våra finansiella mål och våra hållbarhetsmål - måste vi fortsätta göra allt vi kan för att ytterligare effektivisera och omprioritera våra verksamheter samt leverera under våra besparingsprogram. Vi har fortsatt tuffa marknadsförhållanden framför oss och kan på kort- och medellång sikt inte se någon fundamental förbättring av efterfrågan och priserna på våra produkter och tjänster, säger Øystein Løseth.

Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Lämnat av Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com