Pressmeddelande | 2014-02-04 | 09:00

Ökat underliggande rörelseresultat – nedskrivningar i andra kvartalet påverkade nettoresultatet för helåret negativt

Trots utmanande marknadsförhållanden ökade Vattenfall det underliggande rörelseresultatet för 2013. Elproduktionen steg, med en hög tillgänglighet framförallt inom kärnkraften, och rörelsekostnaderna har sänkts ytterligare. Nedskrivningar påverkade dock årets nettoresultat kraftigt negativt.

Summering januari-december 2013

  • Nettoomsättningen ökade med 2,6% till 171 684 MSEK (167 313).
  • Det underliggande rörelseresultatet ökade med 1,3% till 27 900 MSEK (27 530).
  • Rörelseresultatet uppgick till –6 453 MSEK (25 958). Nedskrivningar belastade resultatet med 30,1 miljarder SEK.
  • Periodens resultat (efter skatt) uppgick till –13 543 MSEK (17 047). Nedskrivningarna belastade resultatet med 24,8 miljarder SEK.
  • Elproduktionen ökade med 1,6% till 181,7 TWh (178,9).
  • På grund av det negativa resultatet efter skatt föreslår styrelsen – i enlighet med Vattenfalls utdelningspolicy – ingen utdelning för 2013.

 

 Koncernchefens kommentar:

- Jag är nöjd med att kunna redovisa ett ökat underliggande rörelseresultat för 2013 trots de utmanande marknadsförhållandena. Positivt resultat från tidigare års terminssäkringar och framgångsrika kostnadsbesparingar har kompenserat den negativa effekten från lägre tyska elmarknadspriser och ökade kostnader för inköp av CO2-utsläppsrätter, säger Øystein Løseth, verkställande direktör och koncernchef.

Vattenfall sänkte under året de årliga rörelsekostnaderna med ytterligare 3,2 miljarder SEK och sammanlagt med över 9 miljarder kronor under de senaste tre åren. Vattenfall uppvisade även ett starkt kassaflöde efter investeringar. Ökade affärsrisker ledde dock till att Vattenfall 2013 gjorde nedskrivningar av tillgångsvärden på totalt 30,1 miljarder SEK.

Produktionsmässigt blev 2013 ett mycket bra år, speciellt inom kärnkraften. Produktionen blev den näst högsta sedan starten för 40 år sedan. Detta till stor del tack vare de senaste årens omfattande moderniseringsarbete. Brunkolsproduktionen hade under året en mycket god tillgänglighet. Även vindproduktionen ökade, medan vattenkraften minskade på grund av lägre vattentillgång.

Huvuddelen av Vattenfalls tillväxtinvesteringar går till förnybar energi. Vattenfall har under året fortsatt att investera i storskalig vindproduktion. I juli 2013 beslutade Vattenfall till exempel att bygga två nya vindkraftparker i Storbritannien omfattande 94 turbiner.

 - Vattenfalls produktionsportfölj med stora delar vattenkraft, kärnkraft och brunkol är mycket lönsam och genom våra effektiviseringsåtgärder har vi skapat en god grund för att framgångsrikt fortsätta vår omställning till en miljömässigt hållbar energiproduktion, säger Øystein Løseth.

För ytterligare information:

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,
press@vattenfall.com

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.