Pressmeddelande | 2014-01-16 | 11:00

Vattenfall fortsätter utredningen om ersättningskraft

Vattenfall startar idag samråd enligt miljöbalken angående ersättningskärnkraft vid Ringhals. Samråd med myndigheter, närboende och andra intressenter är en del av ett långsiktigt analysarbete. Först när kravbilden är klarlagd går det att ta ställning till en investering i ersättningskärnkraft. Dessutom krävs i så fall beslut av regeringen enligt miljöbalken och kärntekniklagen, men sådana beslut förväntas inte behövas förrän kring år 2020.

Vattenfall bedriver ett analysarbete sedan flera år tillbaka för att ta fram ett beslutsunderlag om behovet av ersättningskraft i framtiden. Med tanke på utbyggnaden av vindkraften kommer det sannolikt inte att behövas lika mycket kärnkraft framöver, men en del av produktionsförmågan som finns idag kommer sannolikt behöva ersättas av ny baskraft.

– Vi bedömer därför att det kan bli aktuellt att ersätta befintlig kärnkraft med ny. För att ha den möjligheten öppen måste ett omfattande utredningsarbete genomföras nu, trots att det är mer än ett decennium kvar tills vi börjar stänga våra befintliga reaktorer, säger Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfalls verksamhet i Norden.

Samrådet är ett tillfälle att föra dialog med olika intressenter och att inhämta synpunkter till kommande miljökonsekvensbeskrivning. Det är en juridisk process som inleds genom möten med Länsstyrelsen i Hallands län, Varbergs kommun och Strålsäkerhetsmyndigheten. Även närboende och lokala organisationer kommer att kontaktas. Allmänheten, närliggande kommuner, andra myndigheter och organisationer kommer också att bjudas in till dialog.

– I samrådet vill vi föra dialog om en eventuell ny anläggning vilket ger oss värdefull information till vårt fortsatta analysarbete samtidigt som intressenter ges möjlighet att påverka den miljökonsekvens-beskrivning som vi ska ta fram, säger Mats Ladeborn, ansvarig för kärnkraftsutveckling på Vattenfall.

Kärnkraften har de senaste åren stått för cirka 40 procent av elproduktionen i Sverige. Sveriges förmåga att klara elförsörjningen, inte minst under kalla vinterdagar, är beroende av att alla de olika elproduktions-slagen tillsammans balanserar produktionen i förhållande till elanvändningen. Vattenfall bedömer att det kommer uppstå underskott av el när de befintliga kärnkraftverken successivt avvecklas och ny bas-kraftproduktion kommer att behövas.

– Kärnkraften står idag för omkring hälften av Vattenfalls elproduktion i Sverige. Vi bedömer det som viktigt att fortsätta vårt analysarbete för att säkerställa att även vår framtida mix av elproduktion ska kännetecknas av leveranssäkerhet, konkurrenskraftiga priser och miljöhänsyn samt låga koldioxidutsläpp. Först när den samlade kravbilden är känd och marknadsförutsättningarna har bedömts kan Vattenfall ta ställning till en investering i ersättningskärnkraft, säger Torbjörn Wahlborg.

Läs mer: Samråd i Ringhals

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn. 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se