Pressmeddelande | 2014-07-23 | 09:00

Vattenfalls första halvår 2014: Rörelseresultat 10 miljarder kronor

Vattenfall redovisar för det första halvåret ett rörelseresultat på 10 miljarder kronor. Tillgängligheten i samtliga produktionsslag var god men efterfrågan var fortsatt svag och elpriserna sjönk ytterligare. Rörelseresultatet påverkades positivt av realisationsvinster på 3,1 miljarder kronor och negativt av ökade avsättningar för framtida utgifter för avvecklingen av kärnkraft i Tyskland med 5,5 miljarder kronor. 

Kvartalet och halvåret i sammandrag

  • Nettoomsättningen uppgick till 36 575 MSEK (38 308) för kvartalet och 82 486 MSEK (88 040) för sexmånadersperioden.
  • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 086 MSEK (5 399) för kvartalet och 13 163 MSEK (17 055) för sexmånadersperioden.
  • Rörelseresultatet uppgick till -1 637 MSEK (-25 842) för kvartalet och 10 197 MSEK (-15 005) för sexmånadersperioden.
  • Periodens resultat (efter skatt) uppgick till -2 323 MSEK (-23 259) för kvartalet och 5 882 MSEK (-17 064) för sexmånadersperioden.
  • Elproduktionen uppgick till 39,7 TWh (41,7) under kvartalet och till 89,8 TWh (93,9) under sexmånadersperioden.

 

Periodens resultat efter skatt har påverkats negativt med 4 miljarder kronor på grund av ökade avsättningar för främst framtida utgifter för avvecklingen av kärnkraften i Tyskland. Efter en längre tid med fallande räntor har Vattenfall beslutat att sänka diskonteringsräntan som används vid beräkningen av avsättningarna, vilket har lett till att dessa ökat. Kassaflödet och det underliggande rörelseresultatet påverkas ej.

- Den operativa verksamheten har gått bra med god tillgänglighet i alla våra produktionsslag.  Efterfrågan har dock varit fortsatt svag, överskottet på produktionskapacitet kvarstår, elpriserna har sjunkit ytterligare under 2014 och CO2-priserna är låga. Det här är ett mönster på marknaden som vi levt med under en längre tid, säger Øystein Løseth, verkställande direktör och koncernchef.

- Vi har delvis kunnat motverka denna trend genom betydande besparingar och minskat skuldsättningen genom försäljning av delar av bolaget som inte hör till kärnverksamheten. Vi har effektiviserat och ökat tillgängligheten i våra kraftverk, speciellt inom kärnkraften, och vi har stärkt kassaflödet genom att minska investeringarna. Våra pågående besparingsprogram går enligt plan och vid årets slut förväntas de ackumulerade kostnadsminskningarna uppgå till cirka 25 procent jämfört med kostnadsbasen 2010. Jag är stolt över det vi inom Vattenfall har åstadkommit, säger Øystein Løseth.

Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknaden

Lämnat av Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10,
press@vattenfall.com