Pressmeddelande | 2014-05-06 | 14:00

Vattenfall satsar på effektiva forskningsinsatser för affärsutveckling

Utmanande marknadsvillkor och lägre investeringstakt för Vattenfall medför att flera projekt inom forskning och utveckling inte längre behövs inom affärsverksamheten. Vattenfall väljer att prioritera forskning som ytterligare kan förstärka affärsutvecklingen de kommande åren.

Energimarknadens fortsatt utmanande villkor med lägre intäkter medför att Vattenfall genomför en omprioritering av forskningen de kommande åren.

– Tuffa marknadsvillkor förväntas fortsätta i flera år till och vi omstrukturerar vår forskning och utveckling eftersom det blir allt mer viktigt att ha rätt kunskap i rätt tid för att möta ständigt föränderliga affärsbehov, säger Karl Bergman, forskningschef för Vattenfall Norden.

Vattenfalls beslut kommer att påverka verksamheten i hela koncernen. Drygt 40 medarbetare berörs, omkring 10 i Norden och 30 i Kontinentaleuropa/Storbritannien. Olika lösningar är aktuella och förhandling pågår med fackliga företrädare och de kommer att hanteras på ett socialt ansvarsfullt sätt.

– Det kan leda till sänkta kostnader, men det handlar inte om det i första hand - Pengar i beredskap garanterar utrymme för nya projekt. Vi utvärderar vår forskningsportfölj för att kunna satsa på det som snabbast kan bidra till vår affärsutveckling de kommande åren och på lite längre sikt, säger Karl Bergman.

Vattenfall kommer att fokusera på projekt inom smarta elnät, vindkraft, vattenkraft, kolkraft och kärnkraft. Inom vattenkraften fortsätter projekt för minskad miljöpåverkan och förbättrad reglerkraftförmåga, vilket bland annat är en förutsättning för vindkraftens produktion och utbyggnad.

Inom kärnkraft satsas, precis som tidigare, i huvudsak på Svensk kärnbränslehanterings (SKB) utveckling av en metod för säker slutförvaring av använt kärnbränsle, samt på projekt för säker och stabil drift på lång sikt. Vattenfall fortsätter med projekt som utvecklar kolkraft som reglerkraft, vilket är viktigt i Tyskland för att kompensera för varierande efterfrågan på el och produktion inom vindkraft. Vi satsar även på forskning och utveckling inom, i huvudsak landbaserad, vindkraft, smarta elnät och elektrifierade transporter.

Vattenfall kommer lägga ned utveckling av kolkraft med CCS samt ett antal forskningsprojekt inom havsbaserad vindkraft och gaskraft. Vi fortsätter dock vårt engagemang inom CCS genom erfarenhetsutbyte, bland annat har vi inlett ett samarbete med kanadensiska Sask Power på området.

– Vi behöver nu prioritera bland våra investeringar och göra det som behövs bäst. Vi väljer effektiva forskningsinsatser som ytterligare kan bidra till vår affärsverksamhet nu och i framtiden, säger Karl Bergman.

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se