Pressmeddelande | 2014-03-25 | 09:00

Förändrade krav kan minska vattenkraften med 20 procent

Vattenfalls nya rapport visar att den svenska förnybara vattenkraftproduktionen kan minska dramatiskt, med upp till 20 procent, om Sverige inför åtgärder som presenteras i den pågående Vattenverksamhetsutredningen.

Den statliga Vattenverksamhetsutredningen har varit föremål för diskussion den senaste tiden. Det finns olika åsikter om vad konsekvenserna av den föreslagna lagstiftningen blir ur ett elförsörjnings-perspektiv om man prövar tillstånd för redan utbyggd vattenkraft som om den vore ny.

Vattenfall bedömer att det ligger i allas intresse att bevara en stark biologisk mångfald samtidigt som produktionsbortfallet blir så litet som möjligt. Vattenfall anser att konsekvenserna av olika miljöåtgärder noga måste analyseras på nationell nivå innan beslut fattas och förslag blir verklighet.

Torbjörn Wahlborg– Mindre förnybart är inte rätt väg att gå. Vi förstår utredningens syfte, men de åtgärder som utredningen anser vara aktuella kan få orimliga konsekvenser. De kan reducera vattenkraftens produktionskapacitet med hela 20 procent, säger Torbjörn Wahlborg, chef Vattenfall Norden.

Om vattenkraften prövas på nytt kan aktuella åtgärder som att spilla vatten i torrfåror och fler fiskvandringsvägar i de storskaliga vattenkraftverken reducera produktionen med 10-13 TWh, eller cirka 15-20 procent av årsproduktionen. Det motsvarar mer än hela Sveriges vindkraftproduktion för 2013.

En ny prövning kan reducera vattenkraftens möjlighet att planera produktionen över dygnet, s.k. korttidsreglering, vilket minskar vattenkraftens möjlighet att reglera variationer i elanvändning och produktion från till exempel vindkraft. Och att reducera vattenkraftens säsongsreglering ändrar helt förutsättningarna för vattenkraften i Sverige då möjligheten att lagra vatten i årstidsmagasin på sommaren och använda det för elproduktion på vintern minskar. Totalt sett påverkar detta leveranssäkerheten negativt.

Det finns en stor potential för miljöåtgärder i anslutning till våra vattenkraftverk och Vattenfall vill samarbeta med intressenter för att förbättra den biologiska mångfalden samtidigt som påverkan på vattenkraftproduktionen blir begränsad.

– Att skapa bättre förutsättningar för växt- och djurliv i vattendragen är mycket viktigt för Vattenfall, bland annat genomför vi miljöförbättrande åtgärder för rödlistade arter som ål. Samhället behöver ständigt göra balanserade avvägningar mellan olika energi- och miljömässiga mål och därmed vilken roll vattenkraften ska spela och vilka krav som är rimliga att ställa på den, säger Torbjörn Wahlborg.

Vattenkraft är ett förnybart energislag som är ekonomiskt attraktivt, med god leveranssäkerhet och mycket låga koldioxidutsläpp och svarar idag för nästan hälften av Sveriges elproduktion.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn. 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning,
telefon: 08 739 50 10
e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se