Pressmeddelande | 2014-09-18 | 10:00

Vattenfall fortsätter analysarbetet om ersättningsreaktorer

Vattenfall fortsätter med analysarbetet, som har pågått sedan några år, och genomför markundersökningar på Väröhalvön väster om Ringhals kärnkraftverk. Markundersökningarna utgör en del av kunskapsinhämtandet i Vattenfalls analysarbete för att utreda förutsättningarna för eventuella ersättningsreaktorer.

Vattenfall kommer att under andra halvan av september påbörja markundersökningar i Biskopshagen, Skällåkra, väster om kärnkraftverket på Väröhalvön. Arbetet beräknas ta cirka sex till åtta veckor och genomförs på Vattenfalls mark och innebär bland annat jord och berganalys med mindre larvbandmaskiner.

Markundersökningarna syftar till att bedöma om markförhållandena är lämpliga för grundläggning av ersättningskärnkraft. Undersökningarna är värdefulla även om det inte blir aktuellt med ersättningskärnkraft då även annan kraftproduktion kan bli aktuell.

– Vattenfall bedriver sedan några år ett analysarbete för att utreda förutsättningarna för eventuella ersättningsreaktorer och en av många viktiga pusselbitar är att undersöka markförhållandena på Väröhalvön. Vi måste veta om det går att bygga här för att kunna fatta ett eventuellt investeringsbeslut i framtiden, säger Mats Ladeborn, ansvarig för kärnkraftsutveckling på Vattenfall.

Vattenfall står inför att häften av produktionskapaciteten i Norden kommer att fasas ut med start under andra hälften av 2020-talet och Vattenfall bedriver sedan 2011 ett analysarbete för att utreda förutsättningarna för eventuella ersättningsreaktorer i Ringhals.

– Vår bedömning är att det kommer ta flera år av fortsatt analysarbete innan vi själva kan ta ställning till om och hur dagens kärnkraftsproduktion ska ersättas då den successivt fasas ut och ett eventuellt investeringsbeslut ligger 8 till 10 år framåt i tiden, säger Mats Ladeborn.

Läs mer:
Vårt analysarbete syftar till att ta reda på vilka villkor som ska gälla för kärnkraft i framtiden och om det kommer att vara lönsamt att investera i ersättningsreaktorer. Analysarbetet handlar bland annat om att:

• få kunskap om nya säkerhets- och miljökrav på framtida reaktorer
• hitta och säkerställa tillgång till mark
• titta på hur olika tänkbara teknologier kan leva upp till den kommande kravbilden
• undersöka ekonomiska villkor för kärnkraft i framtiden
• söka tillstånd för ersättningsreaktorer

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, mobil. 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se