Pressmeddelande | 2014-03-24 | 11:28

Vattenfall publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2013: Fortsatt positionering för framtidens energimarknad

Vattenfalls integrerade års- och hållbarhetsredovisning för 2013 finns nu tillgänglig att laddas ned från Vattenfalls webbsida.

För första gången presenterar Vattenfall en integrerad års- och hållbarhetsredovisning. Redovisningen speglar koncernens ambitioner att skapa en mer hållbar energiproduktion, verka för en hållbar konsumtion av el, gas och värme samt att generera ett hållbart ekonomiskt resultat.

- Under 2013 blev det än mer tydligt att hela den europeiska energibranschen genomgår en fundamental strukturförändring. För att anpassa Vattenfall till de nya marknadsförhållandena vidtar Vattenfall en rad åtgärder. Vi sänker kostnaderna, vi stärker kassaflödet, vi utvecklar nya hållbara och intelligenta produkter och tjänster som samhället och våra kunder efterfrågar och vi organiserar bolaget i två regioner, skriver Øystein Løseth Vattenfalls vd och koncernchef, i vd-ordet till års- och hållbarhetsredovisningen.

Vattenfalls strategi för att möta de förändrade marknadsförhållandena innefattar fem strategiska fokusområden som sammanfattas i de tre dimensionerna: hållbar produktion, hållbar konsumtion och hållbar ekonomi.

- Vi ska bygga upp en marknadsposition som ett bolag som erbjuder intelligenta och hållbara energilösningar, vi ska minska vår CO2-exponering, vi ska växa inom förnybar energi, vi ska ha en fortsatt stark och lönsam nordisk position och vi ska fortsätta reducera kostnader och utveckla operational excellence, skriver Øystein Løseth.

Att minska CO2-exponeringen och växa inom förnybar produktion är en väsentlig del av Vattenfalls strategi. Sedan 2010 har CO2-exponeringen minskat från 93,7 miljoner ton till 88,4 miljoner ton 2013. Dock ökade denna något under 2013 jämfört med 2012 till följd av att nya produktionsanläggningar tagits i drift.

I års- och hållbarhetsredovisningen beskrivs Vattenfalls plan för att nå målet om en CO2-exponering på 65 miljoner ton till 2020. Målet ska nås bland annat genom CO2-minskande åtgärder, såsom sameldning av stenkol och biomassa, samt stängning och försäljning av verksamheter.

Lönesättningen för företagets ledande befattningshavare redovisas i års- och hållbarhetsredovisningen. Vattenfall tillämpar regeringens riktlinjer vilket bland annat innebär att Vattenfalls koncernledning och övriga ledande befattningshavare inte har någon rörlig lön.

För 2013 rapportererar Vattenfall sitt hållbarhetsarbete enligt Global Reporting Initiatives (GRI) uppdaterade riktlinjer, G4. De hållbarhetsrelaterade aspekter som ingår i den integrerade rapporten har valts ut för att få mätbara resultat inom Vattenfalls fokusområden för hållbarhet, samt för att kunna presentera information som är öppen, tydlig och möjlig att använda vid internationell jämförelse.

Års- och hållbarhetsredovisningen finns att ladda ner från Vattenfalls webbsida: corporate.vattenfall.se

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För mer information kontakta:
Klaus Aurich, chef investerarrelationer, telefon: 08 739 65 14
Robert Pletzin, pressekreterare, telefon: 072 516 86 06

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com