Pressmeddelande | 2010-06-14 | 15:44

Vattenfall och Lightlab utvecklar nästa generations miljölampa

Ett avtal har idag undertecknats mellan Vattenfall och Lightlab Sweden som syftar till ett gemensamt projekt för att utveckla nästa generations miljölampa. 

LightLab är ett forsknings- och utvecklingsföretag som utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver – en kombination som länge efterfrågats men hittills inte varit möjlig.

– För LightLab är det viktigt att involvera partners i samband med kommersialiseringen av vår teknologi. Vattenfall är en av landets tyngsta aktörer inom energiområdet och jag känner stor glädje och tillförsikt inför det konkreta utvecklingsprojekt vi nu inleder tillsammans, säger LightLabs vd Björn Varnestig.

Vattenfall har analyserat och gjort en teknisk genomgång av LightLabs teknik. Det är baserat på resultatet av denna analys som Vattenfall är intresserade att stödja LightLab i den fortsatta utvecklingen av en miljölampa.

– Vattenfall Forskning och Utveckling vill bidra till att främja utvecklingen av miljövänliga och energieffektiva produkter. LightLabs miljövänliga lågenergilampor har enligt vår bedömning potential att uppnå betydande energibesparingar inom belysningsområdet, säger Lars Strömberg , Forsknings- och utvecklingschef chef på Vattenfall.

Båda parter kommer att bidra med kunskap om marknaden för energieffektiva lampor. LightLab kommer att bidra med teknik och kunskap om fältemission lampor. Vattenfall kommer att bidra med kunskap energieffektiva lampor ur ett användarperspektiv, och allmänna kunskaper om energimarknaden.

Avsikten med samarbetet är att parterna säkerställer de resurser som behövs för att utveckla en prototyp av en miljölampa som uppfyller marknadens krav och kundernas behov av funktionalitet, ljus kvalitet, miljövänlighet och kostnadseffektivitet.

Vattenfall arbetar för en hållbar samhällsutveckling genom att hantera balansen mellan trygg energiförsörjning och de miljömässiga och sociala konsekvenserna på ett ansvarsfullt sätt. Tillgång till energi är en förutsättning för att samhället ska kunna fungera och utvecklas. Samtidigt har all elproduktion en påverkan på miljön. Samhällets intresse och behov av en mer effektiv och miljövänlig användning av elkraft är stort. En stor del av elförbrukningen går till belysning och är därför ett prioriterat område vad gäller utvecklingen av ny energieffektiv teknik.

Detta är Vattenfall

Vattenfall är Europas femte största elproducent och den största värmeproducenten. Koncernens omsättning uppgick 2009 till 205 407 MSEK. Vattenfalls huvudprodukter är el, värme och gas. Inom el agerar Vattenfall i alla delar av värdekedjan: produktion, transmission, distribution och försäljning. Inom värme är Vattenfall aktivt inom produktion, distribution och försäljning. Vattenfall bedriver vidare utvinning och försäljning av gas, energihandel samt brunkolsbrytning. Koncernen har ungefär 40 000 anställda och moderbolaget Vattenfall AB ägs till 100 % av svenska staten. Verksamheten bedrevs under 2009 i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Polen, Storbritannien, Nederländerna och Belgien.

Detta är Lightlab Sweden AB

LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en ny miljövänlig ljusteknologi. Tekniken innebär att ljus kan framställas på ett energisnålt sätt helt utan användning av kvicksilver eller andra miljöfarliga ämnen och med mycket goda ljusegenskaper. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Lightlabs teknologi är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är G & W Kapitalförvaltning AB.

För mer information kontakta:
Mikael Björnér, pressekreterare, telefon: 08-739 50 10