Pressmeddelande | 2012-10-30 | 09:00

Effektivisering i fokus under fortsatt svåra marknadsförhållanden

Vattenfall redovisar ett underliggande rörelseresultat för jämförbara enheter under perioden januari-september 2012 som ligger nästan i nivå med 2011 – trots en utmanande marknad.

Branschen fortsätter dock att pressas av överkapacitet, låga priser och låga marginaler speciellt inom elproduktion baserad på naturgas. Vattenfall skriver därför i det tredje kvartalet ned bokförda värden på goodwill och produktionstillgångar inom affärsenheten Thermal Power med sammanlagt 8,6 miljarder SEK

  • Nettoomsättningen minskade med 12,0% till 33 679 MSEK (38 276) för det tredje kvartalet och minskade med 8,6% till 119 376 MSEK (130 587) för niomånadersperioden. Exklusive avyttrade verksamheter minskade omsättningen med 2,0% för kvartalet, medan den ökade med 2,5% för niomånadersperioden.
  • Det underliggande rörelseresultatet minskade med 21,8% till 4 517 MSEK (5 774) för det tredje kvartalet och minskade med 10,4% till 21 010 MSEK (23 450) för niomånadersperioden. Exklusive avyttrade verksamheter minskade resultatet med cirka 18% för kvartalet och med cirka 3% för niomånadersperioden.
  • Det redovisade rörelseresultatet uppgick till -2 735 MSEK (4 447) för kvartalet och till 20 996 (13 050) för niomånadersperioden. Resultatet för det tredje kvartalet 2012 har belastats med 8,6 miljarder SEK på grund av nedskrivning av goodwill och produktionstillgångar inom affärsenheten Thermal Power, huvudsakligen i Nederländerna.
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -3 951 MSEK (1 345) för det tredje kvartalet och till 10 781 (5 313) för niomånadersperioden.

Koncernchefens kommentar:

– Trots svåra marknadsförhållanden rapporterar Vattenfall för jämförbara enheter ett underliggande rörelseresultat som för niomånadersperioden ligger nästan i nivå med 2011. Ökade produktionsvolymer har kompenserat lägre erhållna elpriser. Vi har en balanserad produktionsportfölj, där hälften av produktionen inte genererar några eller endast små koldioxidutsläpp och vi har en stark ställning på stabila marknader i norra Europa. Vi har framgångsrikt levererat på viktiga delar av strategin att minska kostnaderna och stärka balansräkningen. Skuldsättningen har minskat markant och företagets likviditetssituation är mycket god. Vår inriktning att reducera koldioxidexponeringen och växa inom förnybar energi gäller oförändrat, säger Øystein Løseth, Vattenfalls verkställande direktör och koncernchef.

– Marknadsförhållandena har dock fortsatt att försämras och branschen pressas av överkapacitet, låga priser och låga marginaler speciellt på elproduktion baserad på naturgas. Det har lett till att vi tvingats skriva ned bokförda värden på goodwill och produktionstillgångar inom affärsenheten Thermal Power, huvudsakligen i Nederländerna, med sammanlagt 8,6 miljarder SEK. Vi möter de svåra marknadsförhållandena genom fortsatt fokus på effektivitetsförbättringar. Vi anpassar organisationen och vi ökar tempot i omställningsarbetetet. För 2013 har vi beslutat om ett nytt mål att reducera kostnaderna med 3 miljarder SEK jämfört med 2012, säger Øystein Løseth.

Vattenfall offentliggör denna information enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden. Hela rapporten finns att läsa på http://www.vattenfall.se.

För mer information, kontakta:
Ivo Banek, presschef, telefon 08-739 50 10
Klaus Aurich, chef för Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14

Från Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 103 kB, nytt fönster)