Pressmeddelande | 2011-02-10 | 09:00

Förbättrat underliggande resultat för Vattenfall

Rörelseresultatet förbättrades med 6,9% till 29 853 MSEK (27 938). Förbättringen förklaras främst av högre produktionsvolymer, lägre kostnader för drift- och underhåll, försäljning och administration samt ett förbättrat resultat inom tradingverksamheten. 

  • Nettoomsättningen för 2010 ökade med 4,0 % till 213 572 MSEK (205 407)
  • Rörelseresultatet för 2010 ökade med 6,9 % till 29 853 MSEK (27 938) – exklusive jämförelsestörande poster 1),ökade rörelseresultatet med 27,7 % till 39 952 MSEK (31 294)
  • Årets resultat (efter skatt) minskade med 2,0 % till 13 185 MSEK (13 448) – exklusive jämförelsestörande poster ökade årets resultat med 44,4% till 23 194 MSEK (16 054)
  • För det fjärde kvartalet minskade rörelseresultatet med 12,8% till 4 946 MSEK (5 673)
    Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet för det fjärde kvartalet med 6,7 % till 9 732 MSEK (9 117)
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 6 500 MSEK motsvarande 49,35 SEK per aktie

1) Jämförelsestörande poster avser realisationsvinster och realisationsförluster i aktier och andra anläggningstillgångar, samt nedskrivningar och återförda nedskrivningar av tillgångar. Totala jämförelsestörande poster uppgick 2010 till – 10 099 MSEK (2009: – 3 356 MSEK).

– Jag är nöjd med att kunna redovisa ett förbättrat rörelseresultat för 2010, trots stora kostnader av engångskaraktär. Vi har ökat våra produktionsvolymer och minskat våra drift- och underhållskostnader, och med vår nya verksamhetsstyrda organisation ser jag en stor potential för ytterligare effektivitetshöjningar. Marknadsutsikterna för energiföretagen ser under de närmast kommande åren fortsatt utmanande ut, med pressade marginaler och svag efterfrågeökning. Det är därför av största vikt att vi ökar företagets effektivitet och koncentrerar verksamheten till de områden där vi har konkurrensfördelar och har eller kan nå en stark position, säger Øystein Løseth, verkställande direktör och koncernchef.

Rörelseresultatet förbättrades med 6,9 % till 29 853 MSEK (27 938). Förbättringen förklaras främst av högre produktionsvolymer, lägre kostnader för drift- och underhåll, försäljning och administration samt ett förbättrat resultat inom tradingverksamheten.

Genomsnittligt lägre erhållna priser påverkade koncernens rörelseresultat negativt med 5,5 miljarder SEK. Högre erhållna priser inom den nordiska verksamheten motverkades av lägre erhållna priser i Kontinentaleuropa. En stor del av Vattenfalls produktion är prissäkrad genom tidigare ingångna avtal på termins-marknaden. Valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet negativt med 0,7 miljarder SEK på grund av den starkare svenska kronan.

Vattenfalls totala elproduktion ökade med 8,6 % till 172,5 TWh (158,9). Elproduktionsvolymerna ökade inom alla energislag. Kärnkraftsproduktionen ökade med 5,1 % till 43,6 TWh (41,5).

Avkastning på eget kapital uppgick till 10,0 % (9,5) och avkastningen på nettotillgångar uppgick till 9,1 % (10,0). Vattenfalls långsiktiga mål för avkastning på eget kapital ligger på 15 %, räknat över en konjunkturcykel (5-7 år). Målet för avkastning på nettotillgångar är 11 %.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Den fullständiga bokslutskommunikén finns på svenska på: www.vattenfall.se

Telefonkonferens för analytiker och investerare

Kl. 10.00 presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Øystein Løseth och finansdirektören Dag Andresen bokslutet för analytiker och investerare och svarar på frågor. Denna presentation och frågestund hålls på engelska. Telefonkonferensen kan följas via audiocast.

För att delta i telefonkonferensen, ring något av följande nummer några minuter före kl. 10.00:
+44 (0) 203 059 58 62 (Storbritannien)
+46 (0) 85 051 0031 (Sverige)
+33 (0) 170 918 706 (Frankrike)
+49 (0) 69 2 22 22 05 93 (Tyskland)
0800 949 45 17 (Nederländerna)
Deltagare från övriga länder kan använda det svenska numret.

Presentationsbilder

Presentationsbilder kan laddas ned från www.vattenfall.com / Investors/ Presentations.

Audiocast

För att följa Vattenfalls presentation på Internet (ljud och presentationsbilder), klicka på länken “audio-cast” som kommer att visas på www.vattenfall.com. För att följa presentationen behövs Real Player eller Windows Media Player.

Presskonferens

Kl. 11.30 presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Øystein Løseth tillsammans med finansdirektören Dag Andresen bokslutet för journalister vid en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10, Stockholm. Presskonferensen hålls på engelska.

Delta i presskonferensen via telefon

Journalister som inte kan närvara i Stockholm, kan ringa in till presskonferensen och delta via telefon på samma telefonnummer som ovan. Ring några minuter före kl.11.30 för att få instruktioner om hur man stäl-ler frågor under konferensen.

Presentationsbilder

Presentationsbilder kan laddas ned från www.vattenfall.com / Press & News.
Lyssna i efterhand: En inspelning av presskonferensen kommer att finnas tillgänglig som podcast ungefär en timme efter att den avslutats, på www.vattenfall.com / Press & News.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 50 kB)

För mer information, kontakta:
Ivo Banek, Presschef Vattenfall AB, mobil +49 171 866 21 54 
Klaus Aurich, chef Investor Relations, 08 739 65 14, mobil 070 539 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com