Pressmeddelande | 2007-09-13 | 13:30

Hög internationell klass på dammsäkerheten

Vattenfalls dammsäkerhetsarbete i allmänhet och Suorvadammen i synnerhet, håller högsta internationella standard. Den slutsatsen drar den internationell granskningskommission som under tre dagar granskat Suorvadammen.

Granskningen genomförs som en del av ett pilotprojekt som genomförs av branschorganisationen Svensk Energi och Svenska Kraftnät, central myndighet i dammsäkerhetsfrågor.

Syftet med pilotprojektet är att utvärdera behovet av den här typen av granskning utifrån dammägarnas ambition att hålla dammsäkerheten på en god internationell nivå. Syftet är även att utvärdera samhällets behov av mer kvalificerad tillsyn av dammar med särskilt stora konsekvenser i händelse av dammbrott. Suorva är den tredje dammen i Sverige som granskas på detta sätt.

Under tre dagar, 10 till 13 september, har en expertgrupp bestående av internationellt erkända dammsäkerhetsexperter undersökt Suorvadammen i Lule älv. De tre oberoende experterna är professor Kaare Hoeg, Norwegian Geotechnical Institute, professor Jean-Jaques Fry, Electricité de France samt Dr Robin Charlwood, Robin Charlwood & Associates.

Under granskningen har en dag avsatts för att visuellt inspektera dammen och ställa frågor på plats vid Suorva. De två följande dagarna har Vattenfalls dammsäkerhetsexperter redogjort för redan genomförda, pågående och kommande dammsäkerhetsarbeten.

– Vi har fått en bekräftelse från erkända experter på att vårt dammsäkerhetsarbete håller högsta internationella standard. Samtidigt är vi tacksamma för de förslag på ytterligare förbättringar av dammsäkerhetsarbetet vi fått under de tre dagarna, säger Kjell Isaksson, chef för Vattenfall AB Vattenkraft.

Granskningskommissionens slutliga rapport beräknas vara klar i början av november 2007.

Fakta Suorvadammen

  • Belägen i Lule älv, 10 km nordväst om Stora Sjöfallet i Gällivare kommun.
  • Uppförd i sin nuvarande form under 1960-talet.
  • Består av tre dammar; Östra dammen, Sågvikdammen och Västra dammen.
  • Magasin till Vietas kraftverk 10 km österut.
  • Regleringsdamm för hela Lule älv.
  • Volym omkring 6 000 miljarder kubikmeter vatten.
  • Energiinnehållet omkring 6 terrawattimmar (TWh), motsvarande 10 procent av Sveriges årliga vattenkraftproduktion.


För vidare information, kontakta:
Kjell Isaksson, chef Vattenfall AB Vattenkraft tel 070-555 21 72
Peter Stedt, kommunikatör Vattenfall AB Vattenkraft tel 070-597 73 38

Läs mer om dammsäkerheten

Expertgranskning av Suorvadammen, 2007-09-11
Suorvagranskningen fortsätter, 2007-09-12
Våra pågående projekt för att öka dammsäkerheten ytterligare