Pressmeddelande | 2008-02-28 | 12:26

IAEA:s granskning av Forsmark avslutas

Torsdagen den 28 februari avslutade FN:s atomenergiorgan IAEA sin granskning av kärnkraftverket i Forsmark. IAEA räknar med att kunna lämna över slutrapporten för granskningen till den svenska regeringen om cirka tre månader.

– Resultatet från den efterfrågade OSART-granskningen stämmer väl överens med våra förväntningar, säger Hans von Uthmann vice VD i Vattenfall och styrelseordförande i Forsmark. Jag vill framföra ett tack till OSART-teamet för deras hårda arbete med att identifiera förbättringsområden. VI kan också konstatera att IAEA:s granskning tydligt visar att de åtgärder som påbörjades för ett år sedan redan nu visar resultat.

Bland de områden där IAEA anser att det finns förbättringsmöjligheter kan nämnas:

  • Forsmark bör utreda driftorganisationens ansvarsområden, inklusive analys och definition av vad som är lägsta tillräckliga skiftbemanningsgrad.
  • I samråd med ägaren bör Forsmark införa ett oberoende kontrollorgan på hög nivå utanför kraftverket för att säkerställa att Forsmarks ansvar för säkerheten upprätthålls på tillräcklig nivå.
  • Forsmark bör stärka och förbättra kontroll- och granskningsproccessen för driftsdokumentation, haveriberedskapsinstruktioner och operatörshjälpmedel.
  • Forsmark bör förbättra sitt program för erfarenhetsåterföring.
  • Forsmark bör införa lämplig kontroll av brandbelastning, i synnerhet inom de utrymmen där säkerhetssystemen finns.
  • Forsmark bör förbättra regler och rutiner inom kemiområdet.

IAEA lyfter dessutom fram flera områden som så kallade ”good practice”. Exempel på dessa områden är:

  • En välstrukturerad lednings- och kvalitetshandbok som stöder kommunikation av ledningens förväntningar och åtaganden.
  • Datoriserad övervakning av säkerhetsfunktioner och kontroll av driftsstatus.
  • Effektiv hantering av brandceller för att förhindra spridning av brand och rökgaser.
  • Användning av simulatorn för att informera media och andra utomstående.

Dessa exempel på bra arbetssätt kommer att spridas till andra kärnkraftverk runt om i världen så att även de har möjlighet att införas i deras verksamhet.

– Jag är nöjd med resultatet som tydligt visar att Forsmark håller hög internationell standard och jag vet att Forsmark har arbetat mycket hårt med den här internationella granskningen, säger Jan Edberg, VD Forsmarks Kraftgrupp AB. De värdefulla förslag som vi fått genom IAEA:s OSART-granskning kommer vi att föra in i det pågående utvecklingsprogrammet.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, Kommunikationschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 0705-300 513.
Anna Lihr, Pressekreterare Vattenfall AB, 070-893 33 52.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.