Pressmeddelande | 2007-11-30 | 09:30

Inbjudan till seminarium 6 december: Svenska folkets bild av framtidens energimix

Vattenfall inbjuder till ett seminarium om framtidens energimix och svenska folkets bild av denna. Eftersom energiindustrin är en av de sektorer som släpper ut mest koldioxid, har de stora energiproducenterna också ett ansvar för lösningen på klimatproblemen.

Vattenfall arbetar på många fronter mot klimatförändringarna och har satt som mål att halvera koldioxidutsläppen senast 2030, jämfört med basåret 1990. Kunskapsspridning är en viktig del av klimatarbetet. Ju bättre kunskap allmänheten har om de verkliga förhållandena, desto mer realistisk kan diskussionen kring lösningarna av klimathotet bli.

Därför presenterar Vattenfall nu en helt färsk undersökning om den svenska allmänhetens kunskap om dagens och framtidens energimix. Syftet är att belysa kunskapsläget och skapa förutsättningar för en mer faktabaserad diskussion.

Intervjuresultaten kommer under seminariet att jämföras med de verkliga förhållandena samt svenska och internationella expertinstansers prognoser över den framtida energimixen.

Klimatforskaren och medlemmen i FN:s klimatpanel IPCC, professor Erland Källén avslutar seminariet. Han kommer med utgångspunkt från resultaten från intervjuundersökningen och framtidsprognoserna att diskutera nödvändiga åtgärder ur ett klimatperspektiv.

Detta är det första i en serie seminarier som Vattenfall arrangerar under våren 2008 om frågeställningar i gränslandet energi och klimat.

Tid och plats

Tid: Torsdag den 6 december klockan 13.30–15.00.
Plats: Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10.

Anmälan

Anmälan till: press@vattenfall.com senast den 5 december 2007.

Program

Bifogas.

För vidare information, kontakta:
Maria Parent, pressekreterare, tel 08-739 65 50.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Svenska folkets bild av framtidens energimix

Seminarium torsdag 6 december 2007 kl 13.30-15.00

Vattenfall, Sturegatan 10, Stockholm

Program

13.30–13.50 Inledning – Vattenfalls klimatarbete, dess inriktning och målsättningar
Christopher Eckerberg, Chef Public Affairs, Vattenfall

13.50–14.10 Opinionsundersökning – svenska folkets bild av dagens och framtidens energimix
Hur stor del av elproduktionen tror svenskarna kommer från fossila bränslen och hur stor tror de andelen kommer att vara 2050? Hur stämmer resultaten med internationella experters prognoser?

Christopher Eckerberg jämför opinionsundersökningen med IEA:s framtida prognoser och kommenterar

14.10–14.50 Åtgärder ur ett klimatperspektiv
Internationella Energimyndighetens (IEA) prognos för de fossila bränslenas andel av den globala elproduktionsmixen 2030 är mellan 60 och 70 procent. Vad får detta för konsekvenser ur ett klimatperspektiv? Vilka är de mest prioriterade åtgärderna att vidta?

Erland Källén, professor i meteorologi och klimatforskare, en av två svenska medlemmar i FN:s klimatpanel IPCC, medlem av svenska regeringens vetenskapliga råd.

14.50–15.00 Diskussion och slutord