Pressmeddelande | 2007-04-26 | 15:00

Klimatfrågan lyftes vid Vattenfalls årsstämma

Arbetet för att bekämpa klimatförändringen gavs särskild belysning vid Vattenfalls årsstämma på torsdagen. Liksom tidigare år var stämman öppen för allmänheten.

Styrelseordföranden Dag Klackenberg hänvisade i sitt inledningstal till EU-kommissionens förslag till en europeisk energipolitik baserad på tre ambitioner: en klimatpolitik som skall förhindra att jordens medeltemperatur stiger mer än 2 grader, en fungerande inre marknad som skall göra Europa till en konkurrenskraftig ekonomi, och stabila relationer till omvärlden för att kunna säkra tillgången på importerade bränslen. Han framhöll också vikten av snabbare tillståndsprocesser för nya anläggningar och nödvändigheten att den reglerade nätverksamheten, inte bara i Sverige utan även i Tyskland och Finland, tillåts ge en rimlig avkastning på investeringen.

Koncernchefen Lars G Josefsson kommenterade resultatet för det gångna året, som på många sätt var ytterligare ett rekordår för Vattenfall. Han konstaterade att kundtillströmningen har varit god och att Vattenfalls andel av slutkundsmarknaden i Sverige på ett år ökat från 13 till 14 procent som gensvar på Trygghetsavtalet med marknadens lägsta treårspris. Han redogjorde också för Vattenfalls klimatarbete.

– Vattenfalls långsiktiga mål innebär att utsläppen måste minska med i genomsnitt en miljon ton per år fram till 2030 vilket motsvarar utsläppen från cirka 400 000 personbilar varje år. Vi kommer årligen att rapportera hur våra utsläpp av koldioxid utvecklas så att omvärlden kan följa vår väg mot målet, sade han.

Ägaren företräddes på stämman av Ola Alterå, statssekreterare i Näringsdepartementet.

Till styrelseledamöter omvaldes Dag Klackenberg, styrelseordförande, Christer Bådholm, Greta Fossum, Lone Fønss Schrøder, Anders Sundström samt Hans-Olov Olsson. Som nya ledamöter invaldes Tuija Soanjärvi, Senior Vice President, CFO, Finland Post Corporation, samt Jonas Iversen, biträdande enhetschef och bolagsförvaltare, Näringsdepartementet, enheten för statligt ägande. Maarit Aarni-Sirviö och Peter Lindell har avböjt omval. I enlighet med Statens ägarpolitik ingår inte Lars G Josefsson, vd och koncernchef, som ledamot i styrelsen.

I styrelsen ingår även som ordinarie ledamöter personalrepresentanterna Ronny Ekwall, SEKO, Carl-Gustaf Angelin, CF, och Johnny Bernhardsson, SIF, och som suppleanter Lars Carlsson, SIF, Stig Lindberg, Ledarna, och Per-Ove Lööv, SEKO.

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören samt fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen samt beslutade om fördelning av bolagets vinst. Av de vinstmedel 27 844 113 050 kr som stod till bolagsstämmans förfogande beslutades att till aktieägaren utdela 7 500 000 000 kr och balanseras i ny räkning 20 344 113 050 kr.

Stämman godkände också principer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare och fastställde arvoden för styrelsen och utskott.

För vidare information, kontakta:
Knut Leman, kommunikationsdirektör, telefon 08-739 50 31.
Martin May, chef för Media Relations, telefon: 08-739 52 70.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner