Pressmeddelande | 2012-02-09 | 09:00

Levererar enligt strategin under ett krävande år

Vattenfall redovisar resultatet för 2011.

• Nettoomsättningen för 2011 minskade med 15,2% till 181 040 MSEK (213 572).

• Kostnadsreduceringsprogrammet genomförs bättre än plan.

• Försäljning av tillgångar på 23 miljarder SEK, varav 16 miljarder SEK erhållits under 2011.

• Rörelseresultatet minskade med 22,3% till 23 209 MSEK (29 853). Resultatet belastades med 10,5 miljarder SEK på grund av det tyska beslutet att avveckla kärnkraften.

• Det underliggande rörelseresultatet1 för 2011 minskade med 16,4% till 30 793 MSEK (36 838) främst till följd av lägre produktionsvolymer och genomsnittligt lägre erhållna priser.

• Rörelseresultatet för det fjärde kvartalet ökade med 105,4% till 10 159 MSEK (4 946). Det under-liggande rörelseresultatet för det fjärde kvartalet minskade med 19,4% till 7 343 MSEK (9 109).

• Årets resultat (efter skatt) minskade med 21,0% till 10 416 MSEK (13 185).

1) Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster samt orealiserade marknadsvärdeförändringar för energiderivat som enligt IAS 39 ej kan säkringsredovisas samt marknadsvärdeförändringar av varulager.

– 2011 var ett i flera avseenden tufft år för hela energisektorn men Vattenfall har framgångsrikt genomfört en rad åtgärder för att öka lönsamheten och förbättra den finansiella ställningen. Jag är nöjd med det resultat vi uppnått under 2011, särskilt mot bakgrund av den stora resultatbelastningen på 10,5 miljarder SEK till följd av det oväntade tyska beslutet att avveckla kärnkraften.

– Vi har levererat enligt vår strategi. Vattenfalls kostnadsreduceringsprogram, på 6 miljarder SEK till slutet av 2013, går bättre än plan och vi har sänkt de årliga kostnaderna med 4 miljarder SEK. Samtidigt har framtidsinriktade verksamheter medfört nya kostnader med 1,4 miljarder SEK. Vi har i snabb takt genomfört och avtalat om försäljning av tillgångar som inte längre tillhör kärnverksamheten, motsvarande ett belopp av 37 miljarder SEK. Detta inkluderar försäljningen av finska verksamheter, som slutfördes i januari 2012.

– Vi har under 2011 haft problem i några av våra produktionsanläggningar, främst ett långvarigt stillestånd i en av reaktorerna i kärnkraftverket Ringhals. Vattenfall har självklart ett intresse av att alla våra kärnkraftverk är i drift. Samtidigt går säkerheten före allt. Vi gör allt vi kan för att våra kärnkraftverk ska leverera el till hundra procent, säger Vattenfalls VD Øystein Løseth.

Styrelsen föreslår en utdelning på 4 433 MSEK motsvarande 40 procent av årets resultat hänförbart till moderbolagets ägare.

Hela rapporten finns att läsa på:
www.vattenfall.se/sv/finansiell-information.htm

För mer information, kontakta:
Ivo Banek, presschef, +46 8 739 50 10 
Klaus Aurich, chef för Investor Relations, telefon +46 8 739 65 14, mobil +46 70 539 65 14

Lämnat av Vattenfall pressavdelning, telefon: 08 739 50 10,
press@vattenfall.com

Ladda ner pressmeddelandet (PDF 84 kB)