Pressmeddelande | 2010-04-29 | 17:28

Lönsamheten i fokus vid Vattenfalls årsstämma

Vid Vattenfalls årsstämma på torsdagen summerade ordföranden Lars Westerberg utvecklingen sedan förra årets stämma och tackade avgående koncernchefen Lars G Josefsson för de tio år då han lett företaget i dess omvandling till en stor europeisk energikoncern. 

Nytillträdde koncernchefen Øystein Løseth redogjorde för Vattenfalls verksamhet, där fokus nu ligger på att öka avkastningen på eget kapital och därmed leva upp till ägarens krav.

Ägaren företräddes på stämman av Ola Alterå, statssekreterare i Näringsdepartementet.

Stämman fastställde resultaträkning och balansräkning för Vattenfall AB och Vattenfallkoncernen, beslutade om fördelning av bolagets vinst samt beslutade om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören. 

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Eli Arnstad, Christer Bådholm, Björn Savén, Lone Fønss Schrøder, Cecilia Vieweg och Lars Westerberg. Som ny ledamot valdes Patrik Jönsson. Lars Westerberg valdes till ordförande.

I styrelsen ingår även som ordinarie ledamöter personalrepresentanterna Ronny Ekwall, SEKO, Carl-Gustaf Angelin, Akademikerrådet, och Johnny Bernhardsson, Unionen, och som suppleanter Lars Carlsson, Unionen, Lars-Göran Johansson, Ledarna, och Per-Ove Lööv, SEKO.

Utdelning

Av de vinstmedel 51 315 052 436 kr som stod till bolagsstämmans förfogande beslutades att till aktieägaren utdela 5,24 miljarder kronor och balanseras i ny räkning 46 075 052 436 kr. Utdelningen motsvarar 39,79 kronor per aktie och utbetalas den 3 maj.

Arvode till styrelsen

Stämman beslutade att ett arvode om 580 000 kronor ska utgå till styrelsens ordförande, att ett arvode om 280 000 kronor ska utgå till de stämmovalda styrelseledamöter som inte är anställda i Vattenfall AB. Arvode utgår inte till styrelseledamot som är anställd i Regeringskansliet. Arvode om 70 000 kr per ledamot ska utgå till de stämmovalda ledamöter i Revisionsutskottet som inte är anställda i Vattenfall AB. Arvode utgår inte till utskottsledamot som är anställd i Regeringskansliet. Arvoden utgår inte till arbetstagarrepresentanter.

Anställningsvillkor och ändringar i bolagsordningen

Stämman godkände också principer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare. Principerna överensstämmer med regeringens Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande.

Ett tillägg infördes i bolagsordningen med innebörden att Vattenfall AB för koncernens räkning ska bedriva kapital- och likviditetsförvaltning samt handel med värdepapper.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. 

För vidare information, kontakta:
Maria Parent, Media Relations, telefon 076-807 65 50
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Idag producerar Vattenfall el och värme och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största kunderna är industrier, energiföretag, kommuner, fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar. För vidare information, se www.vattenfall.se. Under OM VATTENFALL/MEDIA OCH NYHETER finns medieservice, bland annat bildarkiv och pressmeddelanden.

 


Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se

Följande filer finns att ladda ned:


PDF