Pressmeddelande | 2007-12-13 | 16:35

Nytänkare premieras av Vattenfall

Åtta personer har tilldelats Vattenfalls idéutmärkelse ”Nytänkaren” för framsynta, kundfokuserade, miljöinriktade och särskilt värdeskapande idéer. Utmärkelsen delades ut vid en ceremoni på Vattenfall Nordens huvudkontor i Råcksta, Stockholm. Prisutdelare var Lars Asplund, personalchef Vattenfall Norden.

Utmärkelsen gick till följande medarbetare:

Katarina Boman och Malin Nilzén, Vattenfall R & D, Älvkarleby, fick utmärkelsen Nytänkaren för kreativt nytänkande kring ”Optimering av reglersystem i förbränningsanläggningar med modellbaserad design”. De utvecklade arbetsmetodik och verktyg för att optimera förbränningsanläggningars reglersystem. Med modellbaserad design av reglersystemen har de lyckats eliminera svängningar som hela processen led av. Metoderna har använts för Boxholms två biobränslepannor och ger en vinst på över en halv miljon kronor per år. Dessutom minskar miljöbelastningen avsevärt och arbetssituationen för driftspersonalen förbättras. Anläggningen uppfyller sannolikt även framtida tillståndskrav utan nyinvesteringar och ombyggnad.

Per-Erik Thorsell, Vattenfall R & D, Älvkarleby, fick utmärkelsen Nytänkaren för kreativt nytänkande kring ”Utveckling av utrustning och testningsmetod av gummitätning vid Forsmarks Kraftgrupp AB”. Den omtalade gummiduken i Forsmark, som tätar mellan reaktorinneslutning och ett bjälklag, behövde provas 2007 enligt SKI. Varken metod eller utrustning fanns. Stilleståndskostnaden var flera miljoner kronor per dygn. Arbetet omfattade bland annat provningskoncept, förankring hos beställaren, ombyggnad av dragprovutrustning samt provning av gummipackningen. Det hade stor betydelse för Vattenfalls resultat och trovärdighet.

Lars Bokström, Vattenfall Värme Uppsala, fick utmärkelsen Nytänkaren för kreativt nytänkande kring ”Användarvänligt gränssnitt för dataprocessprogrammet (PDB) vid Uppsala värme”. Hans idé till utformning av ett användarvänligt gränssnitt av dataprocessprogrammet vid anläggningen har stor betydelse för samordning och optimering av driften. Gränssnittet speglar enkelt programmets alla möjligheter. Det förbättrar och förenklar väsentligt för alla anställda att följa driften vid anläggningen. Gränssnittet visar både nuläge och historiska data, även för miljövärden. Det har skapat en samsyn mellan personal vid driften och vid distribution och marknad som är till nytta även för kunderna.

Niclas Sundberg, Vattenfall Distribution Norden, Sollentuna, fick utmärkelsen Nytänkaren för kreativt nytänkande kring ”Webbsida för saknade mätvärden i avräkningen och Tigerlistan”. Han skapade 2003 en webbsida som tittar direkt i Vattenfalls Mätvärdeshanteringssystem för timvärden. Med 7-9 olika lokalnätinsamlingssystem och cirka 12 000 mätserier behövdes snabb överblick över saknade mätvärden och att kunna anmäla fel. Lösningen kallas ”Tigerlistan” och körs via ett webbgränssnitt. Med ”Tigerlistan” kan även avräkningen se status för en terminal. Frågor och interna ärenden minskar, då man själv kan se om terminalen är på, felanmäld eller på felavhjälpning. Bättre förutsättning att efterleva tidsreglerna. Tre till fyra timmar per dag kortare felsökning värderades till drygt 150 000 kronor per år.

Kenneth Stefansson, Vattenfall Service Syd AB, Norrtälje, fick utmärkelsen Nytänkaren för kreativt nytänkande kring ”Övergångsklämma vid Clean Up mätarbyte till fjärrmätare”. Genom att använda en övergångsklämma kan många besvärliga mätarbyten lösas, redan vid första besöket, men även vid så kallad ”clean up” av mätare som tidigare inte kunnat bytas. Ensto övergångsklämma kan användas vid de sista 600 000 mätarbytena. Cirka 6 000 av dessa kan inte bytas direkt på grund av grova och ibland dubbla kablar samt besvärligt montage. Den ursprungliga klämman har därför modifierats av idégivaren och Ensto för att passa alla mätartyper. Den klarar då att ansluta flera kablar och upp till 50 kvadratmillimeter area. Den årliga kostnadsminskningen har beräknats till över en miljon kronor.

Diego Klappenbach, Vindkraft, Stockholm, fick utmärkelsen Nytänkaren för kreativt nytänkande kring ”Kraftfullt GIS-teknik baserat verktyg för att tids- och resurseffektivt finna platser för vindkraftutveckling.” Då Vattenfall uttalade sin ambition för storskalig utbyggnad av vindkraft, förde han fram idén om att utveckla ett verktyg baserat på GIS-teknik (Geografiska Informationssystem) och därmed tids- och resurseffektivt finna alla lämpliga platser för vindkraftutveckling. Idén gjorde det möjligt för en projektgrupp om fem experter att inom endast fyra månader 2006 identifiera cirka 8 000 möjliga lägen för vindkraftutbyggnad i Sverige och rangordna dem efter lönsamhet. Det sparade åtskilliga miljoner kr. Med GIS-verktyget anpassas enkelt och kartor och infomaterial vilket förbättrar kommunikationen med markägare, kommun m fl.

Björn Severinsson, Varberg, som arbetar på Ringhals kärnkraftverk, fick utmärkelsen Nytänkaren för kreativt nytänkande kring ”Loose Part Monitoring"-system. Idén föddes när Ringhals behövde förnya tre övervakningssystem som ska ge larm om det finns lösa delar i det primära reaktorsystemet. Idén innebar att själva bygga ett larm- och mätsystem som ersatte tidigare bandspelare och larmenhet. Givare och signalkonditionering behölls. En PC används med mätkort av liknande typ som för en härdstabilitetsmonitor. Systemen installerades under 2004/05 på Ringhals 2, 3 och 4. Idén har stort värde och ger mycket bra resultat.

Bilder från utdelningen av Nytänkaren kan tillhandahållas av Vattenfalls Pressavdelning.

För vidare information, kontakta:
Bengt Hallberg, Vattenfall Business Services Nordic AB, Umeå,
telefon 090-151376, mobil 070-5828049,
e-post: bengt.hallberg@vattenfall.com

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.