Pressmeddelande | 2008-07-18 | 10:15

Nytt kulturarvsstipendium från Vattenfall

Vattenfall har i år instiftat ett nytt nordiskt stipendium, Marie Nisser-stipendiet*, för studier av energibranschens kulturarv.

Stipendiet delas ut till en eller flera personer som bidrar till att öka kunskapen om energibranschens och Vattenfalls kulturarv. Det kan gälla studier av industrihistoriska miljöer, arbetsvillkor, dokumentation av viktiga skeden och människors minnen.

Stipendiekommittén fick in tjugotre ansökningar till årets stipendium. Nils Friberg, Vattenfall Norden ordförande i stipendiekommittén, konstaterar att stipendiet redan det första året fått en stor uppmärksamhet.

– Vi har haft en livlig diskussion via mejl och telefon med intresserade och sökanden. Fram för allt kan vi konstatera att bredden och kvaliteten på ansökningarna har varit imponerande. Det har varit ett digert men samtidigt mycket inspirerande arbete att vaska fram årets stipendiater.

Tisdagen den 3 juni delades stipendiet ut för första gången på Vattenfall Nordens kontor i Råcksta. Stipendiet, som är på 40 000 kr, delades i år emellan två stipendieansökningar. 

Per Hallén och Kent Olsson, Göteborgs universitet, institutionen för ekonomisk historia, kommer i sitt projekt ge en bild av övergången från kvarndrift till industri i Mölndals Kvarnby utanför Göteborg. Stipendiaterna belyser och lyfter fram en intressant del av Sveriges tidiga industrialisering där vattenkraften har haft en avgörande betydelse långt innan den togs i anspråk för att generera elektrisk kraft.

Karl Axel Jacobsson, Lars-Erik Johansson och Karl-Erik Adolfsson – Ångkraftverkets Vänner har under en lång rad av år entusiastiskt engagerat sig i bevarandet av det av Vattenfall tidigare ägda ångkraftverket i Västerås. Genom Ångkraftverkets vänner möjliggörs att byggnaden och dess historia bevaras och aktiveras samt att dess användning vidareutvecklas.

– För mig är det hedrande att Vattenfall instiftat detta stipendium. Jag hoppas att det kommer att stimulera intresset för den nordiska energibranschens utveckling och dess betydelse för människorna och samhället i dåtid, nutid och framtid, säger Marie Nisser.

* Marie Nisser är professor emerita vid Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm inom området industriminnesforskning vid Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria. Hon har ingått som expert i Vattenfalls kulturarvskommitté i 23 år.

För vidare information, kontakta:
Nils Friberg, ordförande i Vattenfalls Kulturarvskommitté, telefon 070-592 93 88.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.