Pressmeddelande | 2007-12-06 | 09:09

Ökad kunskap om elproduktionsmixen nödvändig

Det finns stora skillnader mellan svenska folkets bild av dagens svenska och globala elproduktionsmix och de faktiska förhållandena. Det visar en ny undersökning som Sifo har genomfört på uppdrag av Vattenfall. En viktig slutsats är därför att energibranschen måste bli bättre på att sprida kunskap om elproduktionsmixens sammansättning.

Av dagens svenska elproduktion tror svenskarna att 22 procent kommer från förnyelsebara källor (vatten-, vind-, solkraft och biomassa mm), 31 procent från förbränning av fossila bränslen och 38 procent från kärnkraft.

I jämförelse med Energimyndighetens statistik visar det sig att svenskarna underskattar andelarna för förnyelsebar elproduktion och kärnkraft medan andelen för fossila bränslen överskattas. I Sverige kommer drygt 51 procent av elproduktionen från förnyelsebara energikällor, 46 procent från kärnkraft och omkring 2 procent från fossila bränslen.

När svenskarnas bild av dagens globala elproduktionsmix jämförs med International Energy Agency (IEA:s) senaste beräkningar är förhållandena de omvända: den fossila förbränningen underskattas medan kärnkraften överskattas.

Svenskarna tror att 44 procent av den globala elproduktionen sker med förbränning av fossila bränslen, medan IEA:s statistik säger 67 procent. Kärnkraften tror svenskarna står för 33 procent, medan den faktiska andelen är 15 procent. Vad gäller de förnyelsebara energikällornas andel överensstämmer svenskarnas svar med officiell statistik: 18 procent.

– Skillnaden mellan intervjuresultaten och experternas beräkningar visar tydligt att detta är ett komplicerat ämnesområde. Det är inte lätt för allmänheten att få en överblick av hur elproduktionen går till. Vi vill ta vår del av ansvaret och bidra till ökad kunskap. Det är viktigt att förbättra förståelsen kring nuläget när klimatfrågor diskuteras, säger Christopher Eckerberg, chef för Public Affairs inom Vattenfall.

Seminarium om dagens och framtidens energimix

Undersökningsresultatet och jämförelsesiffrorna diskuteras idag 6 december vid ett seminarium som hålls på Vattenfalls huvudkontor i Stockholm klockan 13.30–15.00. Under seminariet kommenteras även IEA:s senaste prognos för framtidens elproduktionsmix utifrån ett klimatperspektiv av professor Erland Källén, som också är svensk representant i FN:s klimatpanel IPCC. Erland Källéns anförande fokuserar på de åtgärder som han anser är nödvändiga för att begränsa energibranschens klimatpåverkan

För vidare information, kontakta:
Maria Parent, pressekreterare, tel 08-739 65 50. 

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

1. Om undersökningen: Sifo Research International telefonintervjuade mellan den 14 och 20 november 1 000 svenskar i ett riksrepresenta-tivt urval. Grundfrågan är ställd: ”Hur stor andel av den svenska/globala elproduktionen kommer från…?” Respondenterna har däremot inte ombetts att ge svar på den totala elproduktionsmixens fördelning. Därför summerar inte siffrorna till 100 procent.

2. Beräkning utifrån Energimyndigheten och Svensk Energis statistik.

3. Beräkning utifrån Energimyndigheten och Svensk Energis statistik.