Pressmeddelande | 2007-06-21 | 16:03

Teknikutveckling i Norge för minskade CO2-utsläpp

Vattenfall har slutit avtal med det norska olje- och energidepartementet och ett kraftfullt industrikonsortium om att medverka i arbetet med en testanläggning för avskiljning av koldioxid, European CO2 Test Centre Mongstad. Vattenfall står för 17 procent av kostnaderna för förstudien för en pilotanläggning som i kommersiell omfattning ska prova en teknik för CO2-avskiljning och lagring från kraftverk.

Avskiljning och lagring av koldioxid är en viktig del i arbetet på att minska utsläppen av koldioxid i atmosfären och därmed bekämpa den globala klimatförändringen. Det finns olika tekniker för detta. Genom sitt arbete med utveckling och praktisk provning av olika tekniker på området har Vattenfall byggt upp unik kunskap på detta område.

Projektet i Mongstad kommer att arbeta med tekniken att avskilja koldioxid efter förbränningen, så kallad post-combustion technology. Tekniken för att avskilja koldioxid kommer att tillämpas vid ett nytt gaseldat kraftvärmeverk i Mongstad med en effekt på 280 MW el och 350 MW värme samt på gaser från raffinaderiet som finns där. Det avtal som nu träffats avser en första fas, för att ta fram underlag för en stor testanläggning. Denna kommer att producera 100 000 ton koldioxid, som kommer att lagras under Nordsjön. Efter att testanläggningen är klar år 2010 kommer den fullskaliga anläggningen att uppföras. De senare stegen ingår inte i det nuvarande avtalet.

En annan teknik, oxyfuelförbränning, kommer att provas vid den pilotanläggning som Vattenfall bygger vid Schwarze Pumpe i östra Tyskland. Där ska rent syre användas vid kolförbränningen, varvid närmast ren koldioxid bildas och kan tas om hand direkt för lagring i flytande form.

– Vattenfalls mål när det gäller klimatet är oerhört ambitiösa. Arbetet med att utveckla tekniker för avskiljning och lagring av koldioxid är en väsentlig del för att förverkliga dem, och projektet i Mongstad kommer att bidra betydligt till erfarenheterna på detta område, säger Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall AB och chef för Vattenfall Norden.

Vattenfall har satt som mål att med oförändrad eller ökad energiproduktion halvera koncernens utsläpp av koldioxid till 2030 jämfört med basåret 1990, vilket innebär ytterligare en 20-procentig minskning från dagens utsläppsnivå.