Pressmeddelande | 2009-02-12 | 09:00

Vattenfall: Bra resultat 2008 men ökade marknadsrisker

Nettoomsättningen ökade med 14,6 % till 164 549 MSEK (143 639).

  • Rörelseresultatet ökade med 4,6 % till 29 895 MSEK (28 583) MSEK
  • Årets resultat (efter skatt) minskade med 14,1 % till 17 763 MSEK (20 686) MSEK
  • För det fjärde kvartalet minskade rörelseresultatet med 2,8 % till 6 562 MSEK (6 752)

Ett bra resultat och kraftigt ökade investeringar

Vattenfall redovisar ett bra rörelseresultat för 2008. Ökningen med 4,6 % till 29 895 MSEK (28 583) förklaras dock främst av att 2007 års resultat hade belastats med nedskrivningar på 1 850 MSEK mot 423 MSEK för 2008. Rörelseresultatet för 2008 har också påverkats positivt av valutaeffekter på cirka 800 MSEK till följd av den svagare svenska kronan. De kraftigt fallande elpriserna under hösten har endast i begränsad omfattning påverkat resultatet tack vare Vattenfalls kontinuerliga prissäkring. Business Group Norden uppvisar en stark resultatförbättring, främst hänförlig till affärsenheten Elproduktion. Business Group Centraleuropa försämrade däremot sitt rörelseresultat, dels på grund av driftstoppen i två kärnkraftverk dels på grund av ökade kostnader för CO2-utsläppsrätter.

Koncernens nettoomsättning ökade med 14,6 % till 164 549 MSEK (143 639), varav cirka 5 500 MSEK förklaras av valutaeffekter. Årets resultat (efter skatt) minskade med 14,1 % till 17 763 MSEK (20 686). Det förklaras huvudsakligen av en icke återkommande positiv skatteeffekt år 2007 på 3 800 MSEK i Tyskland, till följd av den tyska regeringens beslut att sänka bolagsskatten med cirka 10 procentenheter.

Avkastningen på eget kapital uppgick till 13,6 % (17,6) och avkastningen på nettotillgångarna uppgick till 15,1 % (16,6). Kassaflödesräntetäckningsgraden efter förnyelseinvesteringar minskade till 4,1 (6,4). Nettoskulden ökade med 22 260 MSEK till 66 000 MSEK främst till följd av betydligt högre investeringar men även på grund av redovisningsmässiga valutaeffekter på –7,1 miljarder SEK till följd av den kraftiga försvagningen av den svenska kronan. Vattenfalls upplåning i utländska valutor är dock i allt väsentligt valutasäkrad och de negativa valutaeffekterna på lånen i utländsk valuta motsvaras till stor del av en positiv värdeförändring av valutaderivat.

Något lägre total elproduktion men ökad vattenkraft och vindkraft

Vattenfalls elproduktion minskade under 2008 med 2,7 % till 163,1 TWh (167,6). Vattenkraftproduktionen ökade med 7,9 % till 39,5 TWh (36,6). Kärnkraftproduktionen minskade med 9,9 % till 46,2 TWh (51,3), på grund av ett antal driftstopp, såväl i Tyskland som i Sverige. Fossilkraft minskade med 3,3 % till 75,1 TWh (77,7). Vindkraft ökade till 1,6 TWh (1,3). Elproduktionen baserad på biobränsle och avfall var praktiskt taget oförändrad med 0,6 TWh. Värmeproduktionen minskade med 1,7 % till 35,6 TWh (36,2).

Viktiga händelser 2008

Rapporten redovisar följande viktiga händelser under 2008:
· Förvärv av vindkraft i Storbritannien
· Förvärv av andel i polskt energibolag
· Obligationslån på 1,5 miljarder EUR
· Ny koncernstruktur
· Ny CFO
· Kraftigt utökat investeringsprogram
· Inlösen av minoritetsandelar i Tyskland
· Förstärkt säkerhetsarbete inom kärnkraften
· Eventuell försäljning av Vattenfalls tyska transmissionsnät
· Världens första pilotanläggning för CCS, Schwarze Pumpe, invigdes
· Demonstrationsanläggning för CCS planeras
· Klartecken för bygget av tyska kraftvärmeverket Moorburg
· Långfristiga elavtal med energiintensiva industriföretag
· Vattenfalls klimatvision – bli klimatneutral år 2050
· Vattenfalls klimatmanifest
· Ökat antal kunder, och nöjdare
· Ökade marknadsrisker

Utdelning

Årets resultat för koncernen hänförbart till aktieägare i moderbolaget uppgick till 17 095 MSEK (19 769) det vill säga till 129,80 SEK (150,11) per aktie. Styrelsen föreslår en utdelning på 6 900 MSEK motsvarande 52,39 SEK per aktie.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Den fullständiga rapporten finns på engelska på http://www.vattenfall.com och på svenska på http://www.vattenfall.se.

Presskonferens kl. 12.00

En presskonferens hålls kl. 12.00 på Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10, Stockholm. Presskonferensen hålls på svenska. Efter presskonferensen finns tillfälle att intervjua koncernchefen Lars G Josefsson och Hans von Uthmann, vd Vattenfall Norden.

Telefonkonferens kl. 10.00

En telefonkonferens för analytiker, investerare och ekonomijournalister hålls kl. 10.00. Koncernchefen Lars G Josefsson och finansdirektören Dag Andresen presenterar 2008 års resultat vid en telefonkonferens och svarar på frågor. Denna presentation och frågestund hålls på engelska.

För att delta: Var god ring telefonnummer 08-506 921 05 några minuter före kl. 10.00.

För att lyssna i efterhand: En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig en timme efter att den avslutats och tre dygn framåt. Telefonnummer för avlyssning i efterhand: +44 207 108 6233 (nummer i Storbritannien) och slå in kod 18964#.

Webcast – Telefonkonferensen
För att följa Vattenfalls presentation på Internet (ljud och presentationsbilder), klicka på länken nedan:

Till telefonkonferensen (nytt fönster)

Notera att man behöver Real Player eller Windows Media Player för att följa presentationen.

För vidare information, kontakta:
Edvard Lind, Media Relations, telefon 070-358 63 30.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.