Pressmeddelande | 2010-02-10 | 09:05

Vattenfall: Bra underliggande resultat

• Nettoomsättningen ökade med 24,8% till 205 407 MSEK (164 549). • Rörelseresultatet minskade med 6,5% till 27 938 MSEK (29 895) – exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 6,3% till 32 111 MSEK (30 220). • Årets resultat (efter skatt) minskade med 24,3% till 13 448 MSEK (17 763) – exklusive jämförelsestörande poster minskade årets resultat med 7,4% till 16 630 MSEK (17 968). • För det fjärde kvartalet minskade rörelseresultatet med 13,5% till 5 673 MSEK (6 562) – exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet för det fjärde kvartalet med 42,6% till 9 934 MSEK (6 964).

– Trots svåra marknadsförhållanden med minskad efterfrågan på el från industrin och väsentligt lägre elmarknadspriser redovisar Vattenfall ett bra underliggande rörelseresultat för 2009. Positiva resultateffekter från prissäkringar genomförda under tidigare år mer än kompenserade den negativa effekten av lägre produktionsvolymer. Nedskrivningar och andra jämförelsestörande poster påverkade rörelseresultatet negativt med cirka 4,2 miljarder SEK, säger Lars G Josefsson, verkställande direktör och koncernchef, om Vattenfalls resultat 2009.

Exklusive jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 6,3% till 32 111 MSEK (30 220).

Jämförelsestörande poster (realisationsvinster, realisationsförluster, nedskrivningar och återförda nedskrivningar) uppgick till – 4 173 MSEK (-325).

Prissäkringar genomförda under tidigare år påverkade rörelseresultatet positivt med cirka 10 miljarder SEK medan lägre produktionsvolymer och högre drift- och underhållskostnader hade en negativ effekt på cirka 10,4 miljarder SEK. Valutakurseffekter påverkade rörelseresultatet positivt med cirka 0,9 miljarder SEK (cirka 0,8).

Vattenfalls elproduktion minskade under 2009 med 2,0% till 158,9 TWh (162,1). Av den totala elproduktionen bidrog förvärvet av N.V. Nuon Energy med 8,0 TWh.

Värmeförsäljningen ökade med 6,5% till 37,9 TWh (35,6).

Viktiga händelser 2009

Rapporten redovisar följande viktiga händelser under 2009:
· Investeringar i vågenergi
· Experter till Vattenfalls kärnsäkerhetsråd
· Obligationsemissioner
· Avbrott i kärnkraftproduktionen
· SKB:s val av plats för slutförvaret föll på Forsmark
· Samarbete med bilindustrin
· Översyn av tillgångsportföljen
· Fortsatt satsning på vindkraft
· Nya elavtal med industrikunder
· Basindustrin i samarbete med Vattenfall
· Förändringar i koncernledningen
· Vattenfall erhåller EU-stöd för CCS-anläggning

Utdelning

Årets resultat för koncernen hänförbart till ägare i moderbolaget uppgick till 12 896 MSEK (17 095) det vill säga till 97,92 SEK (129,80) per aktie. Styrelsen föreslår en utdelning på 5 240 MSEK motsvarande 39,79 SEK per aktie.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Den fullständiga rapporten finns på engelska på http://www.vattenfall.com och på svenska på http://www.vattenfall.se.

Presskonferens kl. 12.00

En presskonferens hålls kl. 12.00 på Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10, Stockholm. Presskonferensen hålls på svenska. Efter presskonferensen finns tillfälle att intervjua koncernchefen Lars G Josefsson och finansdirektören Dag Andresen.

Telefonkonferens kl. 10.00

En telefonkonferens för analytiker, investerare och ekonomijournalister hålls kl. 10.00. Koncernchefen Lars G Josefsson och finansdirektören Dag Andresen presenterar 2009 års resultat vid en telefonkonferens och svarar på frågor. Denna presentation och frågestund hålls på engelska.

För att delta: Var god ring telefonnummer 08-506 921 05 fem-tio minuter före kl. 10.00.

För att lyssna i efterhand: En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig en timme efter att den avslutats och tre dygn framåt.

Telefonnummer för avlyssning i efterhand: +44 207 108 6233 (nummer i Storbritannien) och slå in kod 12235#.

Webcast – telefonkonferensen
För att följa Vattenfalls presentation på Internet (ljud och presentationsbilder), klicka på länken ”webcast” som kommer att visas på

http://www.vattenfall.com.

Notera att man behöver Real Player eller Windows Media Player för att följa presentationen. Presentationsbilderna kan också laddas ned från

http://www.vattenfall.com

/ Investors / Presentations.

För vidare information, kontakta:
Maria Parent, Media Relations, telefon 076-807 65 50.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Ladda ner

Bokslutskommuniké för 2009
Pressmeddelandet