Pressmeddelande | 2013-07-23 | 09:00

Vattenfall gör omfattande nedskrivningar och delar upp bolaget

Vattenfall har beslutat att dela upp verksamheten i en nordisk och en kontinentaleuropeisk del – det är en av flera åtgärder för att möta utvecklingen på den europeiska energimarknaden. Samtidigt skrivs värdet på bolagets tillgångar ned med 29,7 miljarder SEK till följd av marknadsutvecklingen och högre affärsrisker.

Vattenfall förändrar sin organisationsstruktur för att uppnå ökad finansiell och strategisk flexibilitet. Koncernens verksamheter kommer från och med den 1 januari 2014 att delas upp i två regioner: Norden och Kontinentaleuropa/Storbritannien. Bakgrunden till förändringen är att bolaget ser en ökad osäkerhet om den gemensamma energimarknadens utveckling i Europa, framför allt i Kontinentaleuropa.

– Den nya strukturen möjliggör för respektive region att fokusera på sina huvudfrågor samt att öppna upp för möjligheter till riskdelning i den kontinentala verksamheten, säger Vattenfalls styrelseordförande Lars G Nordström och VD Øystein Løseth i ett gemensamt uttalande.

I likhet med andra europeiska kraftproducenter påverkas Vattenfall av de allt kärvare marknadsutsikterna. Bolaget gör nu bedömningen att marknaden inte kommer att återhämta sig inom en överskådlig framtid.

För att återspegla de ökade affärsriskerna har framtida kassaflöden värderats med en högre riskfaktor. Som en konsekvens av detta skriver företaget ned bokförda tillgångsvärden med totalt 29,7 miljarder SEK. Påverkan på resultatet är 24,5 miljarder SEK beroende på skatteeffekter kopplade till nedskrivningarna. Vattenfalls kassaflöde påverkas inte av nedskrivningarna.

Nedskrivningarna som görs i det andra kvartalet avser:

  • Stenkol- och gaskraftverk i Nederländerna, 14,5 miljarder SEK,
  • Stenkolkraftverk i Tyskland, 4,1 miljarder SEK,
  • Kraftvärmeverk i Norden, 2,5 miljarder SEK,
  • Goodwill hänförlig till tradingverksamheten, 6,8 miljarder SEK,
  • Övriga tillgångar, 1,8 miljarder SEK.

Det underliggande rörelseresultatet för perioden januari till juni 2013 ökade med 3,3 procent till 16 950 MSEK (16 401 MSEK motsvarande period 2012). Vattenfall uppfyller trots de omfattande nedskrivningarna bolagets mål avseende kapitalstruktur.

Vattenfalls styrelseordförande Lars G Nordström och VD Øystein Løseth:
– Att göra nedskrivningar av den här digniteten är naturligtvis mycket tungt. Men verkligheten ser ut som den gör och vi måste agera utifrån den kunskap vi har om marknaden idag. Det betyder att vi behöver korrigera värdet på våra tillgångar. Det innebär också att vi måste vidta åtgärder som vi bedömer är nödvändiga för att säkerställa ett långsiktigt hållbart och starkt Vattenfall.

Vattenfall har tidigare mött det utmanande marknadsläget med konsolidering och betydande besparingar men vidtar nu ytterligare kraftfulla åtgärder.

Kostnadsreduceringar och pågående effektiviseringar accelereras. De planerade besparingarna för 2014 ökar från 1,5 miljarder SEK till 2,5 miljarder SEK. För 2015 sätts ett nytt besparingsmål på 2 miljarder SEK. Anställningsstopp och kraftfulla restriktioner på användningen av externa konsulter införs. Sedan 2010 har Vattenfall reducerat sina årliga kostnader med 7,5 miljarder SEK.

Investeringarna för de kommande fem åren reduceras till 105 miljarder SEK jämfört med 123 SEK miljarder för perioden 2013 till 2017. Redan beslutade investeringsprojekt kommer att prioriteras, fokus ligger fortsatt på förnybar energi.

För ytterligare information:
Ivo Banek, kommunikationsdirektör, telefon 08-739 50 10
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, 
press@vattenfall.com
 

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Ladda ner pressmeddelandet (PDF, 103 kB)