Pressmeddelande | 2008-10-30 | 09:00

Vattenfall: Kraftig resultatförbättring i Norden

Nettoomsättningen ökade för det tredje kvartalet med 17,2% till 37 016 MSEK (31 589) och för januari-september med 11,7% till 117 679 MSEK (105 310).

Rörelseresultatet ökade för det tredje kvartalet med 17,5% till 5 591 MSEK (4 760) och för januari-september med 6,9% till 23 333 MSEK (21 831).

Periodens resultat efter skatt minskade för det tredje kvartalet med 29,6% till 2 481 MSEK (3 523) och för januari—september med 19,4% till 13 708 MSEK (17 010). Det lägre resultatet efter skatt förklaras främst av en icke återkommande positiv skatteeffekt i Tyskland under 2007.

Vattenfallkoncernens nettoomsättning ökade med 17,2% till 37 016 MSEK (31 589). Rörelseresultatet ökade med 17,5% till 5 591 MSEK (4 760) vilket främst hänför sig till Business Group Norden som redovisar en påtaglig resultatförbättring framförallt inom affärsenheten Elproduktion.

Rörelseresultatet för Business Group Centraleuropa försämrades med 17,9% främst på grund av lägre elproduktion och högre kostnader för utsläppsrätter avseende koldioxid.

Koncernens resultat efter skatt minskade med 29,6% till 2 481 MSEK (3 523). Det förklaras främst av en icke återkommande positiv skatteeffekt på 950 MSEK i Tyskland under tredje kvartalet 2007 till följd av tyska regeringens beslut att sänka inkomstskatten för bolag med cirka 10 procentenheter.

Kassaflödet före finansiering ökade till 5 989 MSEK (2 194) och fritt kassaflöde ökade till 7 464 MSEK (3 231). Det förklaras främst av förbättrat rörelsekapital och erhållna så kallade ”margin calls”. Margin calls är marginalsäkerheter som innehavaren av en derivatposition måste ställa för att täcka kreditrisken hos sin motpart. Under det tredje kvartalet erhöll Vattenfall margin calls från den tyska elbörsen EEX på cirka 4 200 MSEK.

Avkastningen på eget kapital uppgick till 14,0% (20,5) och avkastningen på nettotillgångarna uppgick till 16,0% (16,3), i båda fallen räknat på senaste tolvmånadersbasis. Kassaflödesräntetäckningsgraden efter förnyelseinvesteringar minskade till 4,6 (7,0) räknat på senaste tolvmånadersbasis.

– Turbulensen på de finansiella marknaderna har lett till ökad osäkerhet i omvärlden. Det har dock inte påverkat Vattenfalls resultat. Vår likviditetssituation är fortsatt god och vi har inga omedelbara upplåningsbehov. Vi har strikta och tydliga regler för hantering av likviditets-, finansierings- och kreditrisker, konstaterar koncernchefen Lars G Josefsson.

– Noteringarna för Vattenfalls CDS (Credit Default Swaps), vilka återspeglar marknadens syn på ett företags kreditvärdighet, har stigit väsentligt mindre än andra industriföretags. Tecken på att investeringarna mattas av hos finansiellt svaga aktörer kan noteras. För starka aktörer som Vattenfall kan detta skapa affärsmöjligheter. Om rådande kris på de finansiella marknaderna fortsätter kan dock Vattenfalls möjligheter att lånefinansiera större förvärv komma att påverkas på sikt.

Vattenfalls nettoskuld minskade under tredje kvartalet med 3 535 MSEK till 48 476 MSEK. Minskningen förklaras av främst av erhållna ”margin calls”. Nettoskuldsättningsgraden förbättrades till 39,1% per den 30 september 2008 jämfört med 46,3% per den 30 juni 2008.

Den totala elproduktionen under tredje kvartalet 2008 minskade med 5,4% till 35,3TWh (37,3). Vattenkraftproduktionen ökade med 5,2% till 8,1 TWh (7,7). Kärnkraftproduktionen minskade med 6,7% till 9,8 TWh (10,5). Fossilkraft minskade med 9,1% till 17,0 TWh (18,7). Vindkraftproduktionen var oförändrad med 0,3 TWh. Elproduktionen baserad på biobränsle uppgick till 0,1 TWh. Värmeproduktionen minskade med 5,3% till 3,6 TWh (3,8).

I rapporten kommenteras också
· Marknadsprisutvecklingen under det tredje kvartalet 2008,
· Vattenfalls mål att bli helt klimatneutralt år 2050,
· Ökat antal kunder,
· Eventuell försäljning av Vattenfalls tyska transmissionsnät,
· Världens första pilotanläggning för avskiljning och lagring under jord av koldioxid som uppstår vid förbränning av fossila bränslen (CCS-teknik) invigd,
· Förvärv av vindkraftbolag i Storbritannien,
· Klartecken för bygge av kraftvärmeverket Moorburg i Hamburg, Tyskland,
· Status för de tyska kärnkraftverken Krümmel och Brunsbüttel,
· Dag Andresen utsedd till ny CFO,
· Vattenfalls klimatmanifest lanserat.


Den fullständiga rapporten finns på

http://www.vattenfall.se

(välj ”Om Vattenfall” -> ”Finansiell information”).

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Telefonkonferens för analytiker, investerare och ekonomijournalister – Kl 10.00 kommer koncernchefen Lars G Josefsson och finansdirektören Dag Andresen att presentera resultatet vid en telefonkonferens och därefter svara på frågor. Denna presentation och frågestund hålls på engelska.

Presskonferens – Kl 12.00 hålls en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10, Stockholm. Presskonferensen hålls på svenska. Efter presskonferensen finns tillfälle att intervjua koncernchefen Lars G Josefsson.

Telefonkonferensen
För att delta:
Var god ring telefonnummer 08-506 921 05 några minuter före kl 10.00.
För att lyssna i efterhand:
En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig en timme efter att den avslutats och tre dygn framåt. Telefonnummer för avlyssning i efterhand: +44 207 108 6233 (nummer i Storbritannien) och slå in kod 14610#.

Webcast – Telefonkonferensen
För att följa Vattenfalls presentation på Internet (ljud och presentationsbilder), klicka på länken ”webcast” som kommer att visas på

http://www.vattenfall.com.

Notera att man behöver Real Player eller Windows Media Player för att följa presentationen. Presentationsbilderna kan också laddas ned från

http://www.vattenfall.com

/ Investors / Presentations.

För mer information, kontakta:
Edvard Lind, Media Relations, telefon 070-356 63 30.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.
Monica Edblad, Investor Relations, telefon 08-739 71 33, mobil 070-282 70 66.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.