Pressmeddelande | 2007-11-16 | 12:30

Vattenfall och Sveaskog i Sveriges största vindkraftsatsning

Vattenfall och Sveaskog inleder ett samarbete som öppnar dörren för den största vindkraftsatsningen i Sverige. Satsningen kan resultera i 550 vindkraftverk med en total effekt på 1 500 MW som producerar el till 800 000 hushåll. Samarbetet omfattar mark i fem län i södra Sverige.

– Utbyggnaden av vindkraft på våra marker ökar avkastningen på skogstillgången. Vi är därför måna om att skapa långsiktiga samarbeten med seriösa partners. Tillsammans med Vattenfall kan vi bidra till Sveriges energipolitiska mål om 17 TWh förnyelsebar el år 2016, menar Sveaskogs VD Gunnar Olofsson.

– I vårt arbete för ett bättre klimat är vindkraften en hörnsten, säger Hans von Uthmann, vVD i Vattenfall och chef Vattenfall Norden. Det här är ytterligare ett steg i vår satsning på förnyelsebar elproduktion, till nytta för miljö och kunder. Sveaskog är för oss en viktig samarbetspartner som har visat stort intresse och engagemang i frågan.

Som mest kan samarbetet innebära cirka 550 vindkraftverk med en effekt på totalt 1 500 MW. Det är 40 procent mer än någon annan vindkraftsatsning i landet. De 4 TWh som investeringarna kan resultera i motsvarar cirka 3 procent av Sveriges totala elproduktion. Samarbetet omfattar drygt 22 000 hektar mark. Inom ramen för avtalet kommer Vattenfall att projektera och söka tillstånd för etablering av vindkraftverk på ett antal lämpliga områden i länen Halland, Västra Götaland, Kronoberg, Kalmar och Blekinge.

Enligt Sveaskogs beräkningar finns ungefär 2 000 lämpliga vindkraftslägen på företagets marker. Intresset för Sveaskogs marker är stort och företaget är flitigt uppvaktat av olika vindkraftsaktörer.

Vattenfall undersöker lämpliga områden för vindkraftsetableringar både på land och till havs. Arrendeavtal skrivs med markägare till intressanta markområden. Det kan gälla enstaka skogsfastigheter ägda av privatpersoner, men också mer omfattande avtal med större företag.
Södra Sverige är attraktivt för utbyggnad av vindkraft, bland annat tack vare närheten till elkonsumenterna.

Med 15 procent av den svenska skogsmarken kan Sveaskog erbjuda många lämpliga platser för vindkraft. På företagets marker finns idag 15 etablerade och fler än 500 planerade vindkraftverk. Samtidigt arbetar Sveaskog med ett 100-tal förfrågningar från olika projektörer om avtal för fler anläggningar.

Vattenfall investerar 41 miljarder kronor i vindkraftproduktion fram till 2016. Målsättningen är att investeringarna ska resultera i totalt 8 TWh el från vindkraft, vilket motsvarar hushållsel till 1,6 miljoner hem. Satsningen sker både till havs och på land.

För mer information:
Gunnar Olofsson, VD Sveaskog, telefon 070-334 15 16
Hans von Uthmann, vVD Vattenfall och chef Vattenfall Norden, telefon 08-739 50 74
Linda Andersson, informationschef Sveaskog, telefon 0708-72 22 05
Erik von Hofsten, chef mediarelationer Vattenfall Norden, telefon 070-559 54 84