Pressmeddelande | 2007-03-05 | 14:00

Vattenfall planerar stor ombyggnad av Akkats kraftverk

Vattenfall planerar att investera 650 miljoner kronor i Akkats kraftverk i Lule älv. Investeringen kommer bland annat att innebära en produktionsökning på 25 GWh och att stora mängder olja ersätts med vatten.

2002 inträffade ett omfattande haveri i Akkats kraftverk som medförde stora skador i kraftverket bland annat på turbinen och i betongfundamentet under maskinhallen. Trots omfattande reparationer har kraftverket sedan dess bara kunnat producera 85 procent av den ursprungliga kapaciteten. Vattenfall planerar därför att bygga om kraftverket.

I förslaget som nu presenteras byts det gamla aggregatet på 150 MW ut mot två aggregat på 75 MW vardera. Den gamla inloppstunneln blir kvar och en ny tilloppstunnel byggs. Maskinhallen byggs ut för att rymma det extra aggregatet. Samtidigt byts en stor del av oljan ut mot vatten.

I samband med byggnationerna kommer den gamla utloppskanalen att rensas från tidigare rasmassor för att på så sätt öka fallhöjden med 0,4 meter och underlätta vattenföringen. Totalt kommer dessa åtgärder att ge ett energitillskott på 25 GWh/år vilket motsvarar uppvärmningen av drygt 1200 normalvillor. Sammantaget beräknas den årliga vattenkraftproduktionen i Akkats kraftverk att uppgå till 590 GWh. Ombyggnadsplanerna innebär inga förändringar av nu gällande vattendom.

Vattenfall kommer nu att lämna in en tillståndsansökan för projektet till Miljödomstolen. Byggstarten är, om tillstånd ges, planerad till våren 2008 och byggtiden beräknas till fem år. Antalet lokala arbetstillfällen under byggtiden beräknas till i genomsnitt omkring 50 per år.

För vidare information, kontakta:
Christer Ljunggren, chef Teknik och Projekt, Vattenfall Vattenkraft, telefon 0920-77 335, 070-666 93 80.
Peter Stedt, kommunikatör Vattenfall Vattenkraft, telefon 0920-77 338, 070-56 77 338.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.