Pressmeddelande | 2009-03-31 | 10:12

Vattenfall publicerar årsredovisning och hållbarhetsredovisning

Vattenfall publicerar idag sin årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2008. Båda framhåller Vattenfalls strategiska inriktning ”Making Electricity Clean”. Rapporterna kan laddas ned från Vattenfalls webbsidor.

Årsredovisningen innehåller utförlig information om Vattenfalls finansiella resultat och beskriver koncernens utveckling 2008. Den beskriver Vattenfalls strategiska ambitioner och aktuella förvärv, den europeiska energimarknaden, konkurrens och prisbildning samt utvecklingen på Vattenfalls marknader. Utvecklingen av Vattenfalls produktionsportfölj mot förnybart, kärnkraft och fossilbaserad kraft med avskiljning och lagring av koldioxid (CCS, Carbon Capture and Storage) täcks också in.

Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson identifierar Vattenfalls finansiella styrka som en viktig konkurrensfördel som möjliggör ytterligare förvärv av europeisk elproduktion. Han betonar de avgörande affärsmässiga fördelarna med den strategiska inriktningen “Making Electricity Clean” – ett löfte till kunder och samhälle, där visionen att vara klimatneutral år 2050 är en integrerad del.

Hållbarhetsredovisningen behandlar ett antal viktiga frågor om Vattenfalls miljö- och samhällsansvar såsom investeringar i framtida energiproduktion och utsläppsreducerande teknik. Vattenfall rapporterar i enlighet med GRI:s riktlinjer för hållbarhets- rapportering på nivå A+, vilket innebär att alla viktiga aspekter av Vattenfalls verksamhet ur ett hållbarhetsperspektiv är med i rapporten, och att rapporten som helhet granskas av tredje part.

Lars G Josefsson framhåller vikten av att miljöpåverkan från all Vattenfalls verksamhet fortsätter att minska. Han påpekar också att elektricitet kommer att spela en betydande roll i morgondagens hållbara samhälle.

– Tillsammans täcker de två rapporterna väl in de viktiga aspekterna av Vattenfalls verksamhet. Årsredovisningen beskriver ett antal nyckelområden där Vattenfall investerar för morgondagens energiproduktion, medan hållbarhetsredovisningen fokuserar på områden som Vattenfalls intressenter ofta har frågor om och synpunkter på, säger Lars G Josefsson.

Ladda ner årsredovisningen på svenska

Ladda ner årsredovisningen på engelska

Ladda ner hållbarhetsredovisningen på engelska

En tryckt version av årsredovisningen och hållbarhetsredovisningen kommer att vara klar den 8 april och kan då beställas på dessa sidor.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Mark Vadasz, chef Strategisk extern kommunikation, telefon 08-739 6066, mobil 070-344 61 50.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.