Pressmeddelande | 2007-04-25 | 15:16

Vattenfall satsar på miljön i Tyskland

I anslutning till brunkolsbrytningen i Brandenburg i östra Tyskland satsar Vattenfall 20 miljoner euro på ett unikt miljövårdsprogram. Vid ett informationsmöte i Stockholm tidigare i veckan belystes företagets miljöinsatser av tyska experter.

– I den svenska debatten får Vattenfall ofta kritik för verksamheten i Tyskland delvis på osakliga och känslomässiga grunder. De omfattande kompensationsåtgärder som genomförs för att värna om naturen är föga kända i Sverige. Avsikten med detta möte är att tillföra debatten fakta och argument i frågan, framhöll Vattenfalls kommunikationsdirektör Knut Leman, som inledde mötet.

Detlev Dähnert, chef för gruvdriften inom koncernens tyska dotterbolag Vattenfall Europe, presenterade de fem dagbrott där kol bryts. Vid ett av dem, Cottbus Nord, som påbörjades 1975, pågår kolbrytningen längs en fyra km bred front. Den bredden måste man hålla för att bryningen ska vara lönsam. Därför kan man inte gå runt Lakomadammarna, som är ett naturskyddat område. Istället har Vattenfall inlett ett omfattande projekt för att återskapa naturen utmed floden Spree. Omkring 20 miljoner euro satsas på projektet, som kommer att pågå fram till 2010.

Det naturskyddade området omfattar sammanlagt 130 hektar, varav 22 dammar på tillsammans 69 hektar förbundna av ett system av 14 km kanaler. Dammarna anlades som fiskodlingsdammar av munkar för 500 år sedan. De är inte unika, men har alltid varit mycket viktiga för naturvården. Över 500 fågelarter häckar där, och där finns bland annat fem djurarter som är skyddade i Europa: klockpadda, utter, dammfladdermus, kärrguldvinge och grön flodtrollslända.

För att skydda dammarna mot uttorkning byggdes för mer än tio år sedan, innan Vattenfall kom in i bilden, en fördämning runt över 300 ha skyddsvärda våtmarker. Denna fördämning har med tiden visat sig haft motsatt effekt, och området hotas idag just av uttorkning.

Vattenfall har utformat ett omfattande kompensationsprogram, särskilt utmed floden Spree, berättade professor Matthias Freude, chef för Brandenburgs miljömyndighet och internationellt känd för sitt starka engagemang för naturvård och sitt entusiastiska arbete under lång tid för miljöskydd i östra Tyskland.

– Floden Spree är viktig för Berlins vattenförsörjning och har för oss samma symbolvärde som Nilen för Egypten och Volga för Ryssland. Den del av floden som går genom detta område är egentligen en kanal, inte en levande flod, och därmed kan den inte längre vara självrenande. Vattenfall återställer den till en flod med livsmiljö för djur och natur, som kan rena sig själv. Detta är mycket viktigt för oss invånare i Brandenburg.

– Inom tre till fem år kommer alla de skyddade arterna att finnas i våtområdet utmed floden. De får mer livsrum än vad de tidigare hade. På fem år kan man aldrig ersätta en 500-årig miljö, men istället tar man en större yta, och floden blir oändligt mycket bättre. Detta är det mest omfattande och påkostade återskapandet av natur som någonsin gjorts i vårt land, och det mest meningsfulla. Jag hoppas och tror att även miljöorganisationerna kommer att inse det.

Klaus Freytag, chef för Brandenburgs myndighet för gruvdrift, geologi och råvaror, framhöll att kolbrytningen i Lausitz bygger på en 150-årig tradition, och betyder mycket för befolkningens försörjning. Efter Tysklands återförening 1990 har stora insatser gjorts för att anpassa verksamheten till EU:s direktiv och förordningar om miljö, flora och fauna.

– Vi som invånare i Brandenburg ser att det finns ett framtidsperspektiv i det som görs. Vi har prövat andra möjligheter till energiförsörjning och konstaterat att det inte finns några rimliga alternativ, framhöll han.

Han berättade att tillståndsprocessen har pågått i åtta år och dokumentationen och tillståndsansökningarna omfattar ett tiotal hyllmeter. En dialog har förts med EU-kommissionen om projektet. Den 18 december 2006 fattades beslutet att Vattenfall fick ansvar för Lakomadammarna. EU-kommissionen godkände det 2006 efter prövning enligt gällande europeisk lagstiftning. Vattenfalls ålägganden i samband med detta specificeras i ett dokument på 400 sidor.

– Det är viktigt att åtgärderna genomförs i tid, underströk han. Vattenfall har inte bara pratat, utan på egen risk satt igång arbetet och gjort något. Det är ett projekt på 20 miljoner euro. Bara stora företag kan åta sig en sådan börda. Kommissionen ansåg planen trovärdig.

Ett så stort projekt är givetvis ett ingrepp med många inblandade och berörda. Det är naturligt att inte alla är med på noterna. Enligt ett rättsstatligt förfarande har det prövats i domstolar på olika nivåer. Den tyska författningsdomstolens beslut den 28 februari 2007 att projektet får genomföras under förutsättning att beslutet om naturskyddsområdet hävs, vilket är fullt möjligt att göra.

För vidare information, kontakta:
Martin May, chef för Media Relations, telefon: 08-739 52 70.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner