Pressmeddelande | 2007-04-26 | 12:00

Vattenfall ska halvera sina CO2-utsläpp till 2030

Vattenfall AB presenterar vid årsmötet 2007 ett nytt klimatmål för de egna anläggningarna.

– Vattenfall vill gå i täten och vi sätter idag upp ett långsiktigt mål. Vattenfall avser, med bibehållen eller till och med ökad energiproduktion, att halvera utsläppen fram till år 2030, jämfört med basåret 1990. Vi har redan åstadkommit en reduktion med ungefär 30 procent från 1990, och vi sätter alltså som mål att reducera med ytterligare 20 procent fram till 2030, sade Vattenfalls koncernchef Lars G Josefsson i sitt anförande.

Vattenfalls klimatarbete kan sammanfattas i tre steg:

* Det första steget är att Vattenfall arbetar internationellt för att få till stånd en global överenskommelse för att begränsa växthusgasutsläppen. Vattenfall grundade företagsinitiativet Combating Climate Change – A Business Leaders’ Initiative (3C). Allt fler internationella företag ansluter sig nu till initiativet, och Lars G Josefsson har dessutom utsetts till rådgivare i klimatfrågor av både den tyska och svenska regeringen.

* I ett andra steg ökar Vattenfall satsningarna på att hjälpa sina kunder spara energi. Lägre energiförbrukning betyder lägre utsläpp och idag drivs samarbetsprojekt med kunder som Holmen, Korsnäs och staden Berlin (energieffektivisering i cirka 200 offentliga byggnader). En symbol för arbetet är utdelningen av lågenergilampor till hushåll i Sverige och Finland, som genomförs under våren.

* I det tredje steget aviserar nu Vattenfall att kontinuerligt minska CO2-utsläppen i de egna anläggningarna. Vattenfalls mål ska nås genom förbättring av befintliga kraftverk, effektiv produktion i kommande anläggningar, och med hjälp av ny utsläppsfri elproduktion. Den viktigaste investeringen kommer emellertid att vara Vattenfalls forskning och utveckling inom området CCS (Carbon Capture & Storage), som kommer att göra fossila bränslen förenliga med bekämpandet av klimatförändringen.

– I maj 2006 påbörjades byggandet av Vattenfalls pilotanläggning för ett brunkolseldat kraftverk med teknik för att avskilja koldioxid. Anläggningen, som byggs intill kraftverket Schwarze Pumpe i östra Tyskland, innebär en milstolpe i utvecklingen av ny teknik för att på sikt säkra en brunkolsbaserad elproduktion utan koldioxidutsläpp till atmosfären och därmed kraftfullt bidra till klimatfrågans globala lösning. Vattenfall investerar cirka 600 miljoner kr i pilotanläggningen, som ska tas i drift 2008, sade Lars G Josefsson.

De närmaste fyra åren kommer Vattenfall att investera sammanlagt 134 miljarder kronor i utveckling och förnyelse av energiproduktion och distribution. En stor del av dessa investeringar kommer att bidra till målet att helt bli av med koldioxiden i de egna anläggningarna.

– Vi kommer årligen att rapportera hur våra utsläpp av koldioxid utvecklas så att omvärlden kan följa vår väg mot målet. 2030 skall vi alltså ha nått till hälften, räknat från 1990. Vi använder basåret 1990 eftersom det är det år som Kyoto-protokollet och EU:s målsättningar utgår ifrån. Detta är en radikal förändring, men med ett globalt pris på koldioxid kommer den att löna sig och genom att ligga före samhällets krav så kommer vi att ha en fördel gentemot våra konkurrenter.

För vidare information, kontakta:
Knut Leman, kommunikationsdirektör, telefon: 08-739 50 32
Martin May, chef för Media Relations, telefon: 08-739 52 70.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.