Pressmeddelande | 2008-02-07 | 09:00

Vattenfall: Stabilt resultat 2007, utmaningar ökar

• Nettoomsättningen 2007 ökade med 5,8% till 143 639 MSEK (135 802). • Rörelseresultatet 2007 ökade med 2,7% till 28 583 MSEK (27 821). • Årets resultat (efter skatt) ökade med 4,2% till 20 686 MSEK (19 858). • För det fjärde kvartalet 2007 ökade rörelseresultatet med 24,7% till 6 752 MSEK (5 413).

Stabilt resultat och minskad skuldsättning

Rörelseresultatet för året 2007 ökade med 2,7% till 28 583 MSEK (27 821). Resultatförbättringen är till största delen hänförlig till den tyska elproduktionen och förklaras av hög tillgänglighet i kolkraftverken och bättre priser erhållna på den tyska elbörsen EEX. För Norden har terminssäkring bidragit till att hålla emot effekterna av lägre spotpriser, men rörelseresultatet försämrades ändå med 5,2%.

Resultatet för Polen förbättrades något, dock huvudsakligen beroende på valutaeffekter. Koncernens nettoomsättning ökade med 5,8% till 143 639 MSEK (135 802). Årets resultat (efter skatt) ökade med 4,2% till 20 686 MSEK (19 858). Nettoskulden minskade med 5 667 MSEK till 43 740 MSEK. Nettoskuldsättningsgraden uppgick den 31 december 2007 till 35,2% (45,9).

Kraftigt ökad vindkraftproduktion

Elproduktionen ökade under 2007 med 1,3% till 167,6 TWh (165,4). Vattenkraftproduktionen ökade med 4,0% till 36,6 TWh (35,2) tack vare förbättrad vattentillgång. Kärnkraftproduktionen minskade med 7,1% till 51,3 TWh (55,2) främst på grund av driftstoppet i tyska Brunsbüttel under det andra halvåret. (Driftstoppet i det till hälften ägda tyska kärnkraftverket Krümmel påverkade ej de konsoliderade volymerna eftersom anläggningen inte konsolideras i Vattenfalls bokslut). Fossilkraft ökade med 5,3% till 77,7 TWh (73,8). Vindkraft ökade med 117% till 1,3 TWh (0,6). Elproduktionen baserad på biobränsle och avfall var oförändrad med 0,6 TWh. Värmeproduktionen ökade med 2,8% till 36,2 TWh (35,2).

I slutet av året färdigställde Vattenfall Sveriges största vindkraftpark, tillika världens tredje största havsbaserade vindkraftanläggning – Lillgrund – belägen i Öresund mellan Malmö och Köpenhamn. Anläggningen består av 48 vindkraftverk på sammanlagt 110 MW och har en produktionsvolym motsvarande elförbrukningen i 60 000 svenska hem.

Lägre tilldelning av utsläppsrätter för CO2

De nationella allokeringsplanerna för handelsperioden 2008–2012 beslutades under hösten. I Tyskland beräknas Vattenfall få ett underskott på utsläppsrätter motsvarande cirka 28–33 miljoner ton/år. Givet ett pris på 20 EUR/ton innebär detta en ökad årlig nettokostnad för Vattenfall på uppskattningsvis 400–500 MEUR (3,8–4,7 miljarder SEK). I Danmark beräknas underskottet uppgå till 1,8 miljoner ton motsva-rande en årlig nettokostnad på cirka 250 MSEK. I Polen beräknas underskottet uppgå till 0,7–1,0 miljoner ton motsvarande en årlig kostnad på cirka 170 MSEK. Vattenfalls elproduktion i Sverige påverkas endast marginellt då den är praktiskt taget koldioxidfri.

Utdelning

Årets resultat hänförbart till aktieägare i moderbolaget uppgick till 19 769 MSEK (18 729) d v s till 150,11 SEK (142,21) per aktie. Styrelsen föreslår en utdelning på 8 000 MSEK motsvarande 60,74 SEK per aktie.

Förändringar i Vattenfalls koncernledning

Vattenfalls koncernledning har från och med 1 februari 2008 följande sammansättning:

Lars G Josefsson, Koncernchef (CEO)
Jan Erik Back, Finansdirektör (CFO)
Tuomo Hatakka, Chef Business Group Central Europe
Hans-Jürgen Meyer, Vattenfall Europe AG
Hans von Uthmann, Chef Business Group Nordic
Hélène Biström, Business Group Nordic
Helmar Rendez, Chef koncernstab Strategier
Ann–Charlotte Dahlström, Chef koncernstab Human Resources
Carolina Wallenius, Chef koncernstab Kommunikation

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

Den fullständiga rapporten finns på engelska på http://www.vattenfall.com och på svenska på http://www.vattenfall.se.

Presskonferens kl. 12.00

Presskonferensen hålls kl 12.00 på Vattenfalls huvudkontor, Sturegatan 10, Stockholm. Konferensspråket är svenska. Resultatet presenteras och kommenteras av koncernchefen Lars G Josefsson, Nordenchefen Hans von Uthmann och finansdirektören Jan Erik Back. Presentationerna följs av en frågestund.

Lars G Josefsson och Hans von Uthmann kommer att vara tillgängliga för enskilda intervjuer på svenska eller engelska efter presentationens slut kl. 13.00.

För att närvara på plats vid presskonferensen på Vattenfalls huvudkontor, var god faxa in bifogad svarsblankett eller svara med e-post till press@vattenfall.com

Telefonkonferens kl. 10.00

Kl. 10.00 samma dag presenteras rapporten av Lars G Josefsson och Jan Erik Back vid en telefonkonferens för analytiker och investerare. Denna presentation och frågestund hålls på engelska.

För att delta, ring +46 (0)8 5069 2105 några minuter före kl. 10.00. En inspelning av telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig en timme efter att den avslutats och 72 timmar framöver. För att lyssna på den, ring +44 207 108 6233 och knappa in koden 14340 #.

Presentationsbilderna på engelska från telefonkonferensen kan laddas ned från http://www.vattenfall.com.

Webbpresentation

För att följa telefonkonferensen kl 10.00 på Internet (ljud + presentationsbilder), klicka på länken ”webcast” som kommer att visas på http://www.vattenfall.com.

Alternativt kan man komma till presentationen via http://www.financialhearings.com genom att välja ”Vattenfall 7 February”. Vänligen notera att man måste ha antingen ”Real Player” eller ”Windows Media Player” för att kunna följa presentationen.

För vidare information, kontakta:

Klaus Aurich, chef för Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.
Martin May, chef för Media Relations, telefon: 08-739 52 70.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Pressrelease som pdf

Ladda ner